Regulamin serwisu "Telefon Radia TOK FM"

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania serwisu "Telefon Radia TOK FM " (dalej jako: Serwis) zorganizowanego przez Inforadio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023271 (dalej jako: Organizator).§ 2

Serwis umożliwia słuchaczom (dalej: Słuchacze) nadawanego przez Organizatora programu radiowego "TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne" (dalej: TOK FM") zadzwonienia do redakcji TOK FM i zostawienia na automatycznej sekretarce wiadomości.

Serwis dostępny jest pod numerem telefonu (022) 44 44 064 (dalej: Numer). Opłata za połączenie naliczana jest według stawek operatora.§ 3

Organizator uprawniony jest do korzystania z nagranych wypowiedzi Słuchaczy w całości lub w części, w szczególności poprzez nadawanie ich na antenie TOK FM, niezależnie od sposobu nadawania, a także rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet.

Jeżeli wypowiedź Słuchacza stanowiłaby utwór lub artystyczne wykonanie w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Słuchacz udziela Organizatorowi licencji, bez ograniczeń co do czasu ani terytorium, na korzystanie z takich wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:

utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

rozpowszechnianie w drodze nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu lub artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Słuchaczom nie przysługuje od Organizatora wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, ani też z jakiegokolwiek innego tytułu.§ 4

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawność funkcjonowania Serwisu związaną ze świadczeniem usług przez operatorów telekomunikacyjnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi Słuchaczy. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi Słuchacz korzystający z Serwisu.§ 5

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 16.11.2009 i obowiązuje do odwołania.

Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.

Dostęp Premium TOK FM