Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela to polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli.

Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Podlegają jej głównie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w publicznych placówkach, np. przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych czy szkołach artystycznych. W szkolnictwie niepublicznym Karta Nauczyciela nie obowiązuje albo obowiązuje w ograniczonym zakresie.

Określa ona status prawny nauczycieli, uprawnienia emerytalne i rentowe nauczycieli, inne uprawnienia socjalne nauczycieli, zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, sposób nadzoru nad ich pracą i zasady pociągania nauczycieli do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Karta Nauczyciela w dotychczasowej formie krytykowana jest przez niektórych m.in. za demotywujący i kosztowny dla Skarbu Państwa system wynagrodzeń, obszerność definicji zawodu nauczyciela, niskie pensum przy nieweryfikowalnym czasie pracy poza szkołą, pracę nauczycieli na kilku etatach, odpisy na doskonalenie nauczycieli, liczne przywileje.

Karta nauczyciela

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy