Konstytucja

Konstytucja

Konstytucja to akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

W Polsce w czasach do konstytucji 1791 określenie konstytucja sejmowa było synonimem zwykłej ustawy, gdyż Sejm wydawał wówczas tzw. constitutiones, czyli konstytucje. Współcześnie w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.

Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, które obejmują 243 artykuły.

Konstytucja

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy