PKB, Produkt krajowy brutto

PKB, Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto to w ekonomii jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju, stosowany w rachunkach narodowych.

PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). PKB stosuje się jako miarę wielkości gospodarki. Jego wzrost lub spadek oraz dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. Przy obliczaniu wartości PKB kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Do porównań międzynarodowych PKB przelicza się według bieżącego kursu wymiany, zazwyczaj na dolary amerykańskie, albo według parytetu siły nabywczej. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.

Mimo wszystko nie jest to najlepsza miara zamożności społeczeństwa, ponieważ nie uwzględnia liczby ludności. Z tego powodu jako miarę dobrobytu powszechnie używa się innego wskaźnika, którym jest PKB per capita, czyli PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

PKB

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy