Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy to naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce.

Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach. Sąd Najwyższy (SN) został utworzony w 1917 r. na mocy przepisów o tymczasowej organizacji sądów. W lutym 1962 Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym, którą zastąpiła ustawa uchwalona we wrześniu 1984. W 1989 r. rozwiązano Sąd Najwyższy w dotychczasowym składzie, a sędziów SN powołano na nowo. W listopadzie 2002 Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym, która zastąpiła ustawę z 1984 r.

W lipcu 2017 Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustrój Sądu Najwyższego, wywołując tym tzw. kryzys wokół Sądu Najwyższego w Polsce i falę protestów w całym kraju. Ustawa ta zakładała, że wszyscy sędziowie mieliby zostać przeniesieni w stan spoczynku z wyjątkiem tych, których wskazaliby wspólnie minister sprawiedliwości i prezydent. Nowy Pierwszy Prezes SN mógłby przedstawić pracownikom niebędącym sędziami nowe warunki pracy i płacy; w przypadku ich nieprzedstawienia stosunek pracy tych osób zostałby rozwiązany. Projekt zakładał również powołanie trzech nowych izb SN. Przepisy dotyczące Sądu Najwyższego były w późniejszym czasie wielokrotnie nowelizowane, a kontrowersje dotyczyły m.in. zapisów zawartych w projekcie prezydenta Andrzeja Dudy, a przenoszących automatycznie sędziów powyżej 65. roku życia w stan spoczynku.

W 2017 roku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę przewidzianą w art. 7 traktatu unijnego, w związku właśnie ze zmianami dotyczącymi Sądu Najwyższego. Procedura skończyła się złożeniem przez KE skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Sąd Najwyższy

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy