Trybunał Stanu

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu to konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania.

Chodzi o odpowiedzialność w przypadku, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP.

Jego skład określa art. 199 Konstytucji, a składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dwóch zastępców przewodniczącego i szesnastu członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

Instytucję odpowiedzialności konstytucyjnej wprowadziła już Konstytucja marcowa, uchwalona w 1921 r., została ona utrzymana również w kolejnej Konstytucji kwietniowej z 1935 r. Instytucja Trybunału Stanu została przywrócona w 1982 r. przez ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu z dniem 6 kwietnia 1982 r. Ustawa ta, wraz z kolejnymi nowelizacjami, obowiązuje do dziś.

Trybunał Stanu

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy