Stopy procentowe

Stopy procentowe

Stopy procentowe to koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas.

Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Przykładowo można wyróżnić: stopy banku centralnego (Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego: stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa, stopa redyskontowa (redyskonta weksli), stopa dyskonta weksli - ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej), stopy rynkowe (tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów na rynku międzybankowym), czy też oprocentowanie kredytów i depozytów udzielanych albo przyjmowanych przez banki klientom albo od klientów spoza sektora bankowego.

Przy wyliczaniu oprocentowania kredytów i depozytów (ich stóp procentowych) banki posługują się stopą podstawową (lub bazową), której wartość ustalana jest indywidualnie w banku - na ogół w oparciu o stopy rynkowe.

stopy procentowe

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy