ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]

ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]

 • czwartek, 06 sierpnia 2020
 • Na tym ko馽zymy relacj z zaprzysi昕enia Andrzeja Dudy. Wi阠ej komentarzy na tokfm.pl.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Go禼ini TOK FM zaznaczy砤 te, 縠 deklaracja wsp蟪pracy, kt髍a pad砤 w or阣ziu Andrzeja Dudy, zak砤da te od razu wskazanie ewentualnych winnych potencjalnego konfliktu. Prezydent bowiem wskazywa, 縠 "jego drzwi s otwarte", ale musi by wola z drugiej strony. Prof. Pacze秐iak doda砤 tak縠, 縠 zaskoczy硂 j tak niewielkie poruszenie temat體 polityki zagranicznej podczas or阣zia.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Prof. Pacze秐iak zwr骳i砤 uwag te na s硂wa Andrzeja Dudy na temat "silniejszej ni kiedykolwiek demokracji". - To pokazuje, 縠 Andrzej Duda sprowadza j naprawd do aktu g硂sowania - oceni砤. Doda砤, 縠 poziom konfliktu spo砮cznego sprawi, 縠 Polacy tak licznie poszli do urn w te wakacje. Nie bagatelizowa砤 te jednak sprawstwa, kt髍e poczuli wyborcy.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Na uroczysto禼i nie pojawi砤 si du縜 cz甓 m.in. Koalicji Obywatelskiej. - Mam wra縠nie jako obywatelka, 縠 zachowanie cz甓ci polityk體 posz硂 w stron bardziej 秗odkowo-europejsk lub ba砶a駍k, bo tam jest w zwyczaju, 縠 tam opozycja wyra縜 sw骿 bojkot wobec dzia砤 w砤dzy. Natomiast trudno oddzieli to grub kresk od szacunku wobec systemu demokratycznego - m體i砤 w TOK FM prof. Anna Pacze秐iak z Uniwersytetu Wroc砤wskiego. Zwr骳i砤 tak縠 uwag, na to, 縠 mo縩a by硂 wybra inn strategi, np. tak jak pos砤nki i pos硂wie Lewicy, kt髍zy mieli ze sob t阠zowe maseczki lub byli ubrani w kolorach t阠zy.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Po or阣ziu Andrzeja Dudy marsza砮k Witek zamkn瓿a obrady Zgromadzenia Narodowego.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • M體i眂 o godno禼i, kt髍a jest jedn z kluczowych spraw dla prezydenta, Andrzej Duda stwierdzi, 縠 Polska to kraj otwartych, go禼innych ludzi. - B阣ziemy tej prawdy broni. (...) Obywatele RP wszyscy sa sobie r體nie. Nie ma r罂nicy pomi阣zy mieszka馽ami wielkich miast czy wsi. Nie dzielimy Polak體 na lepszych o gorszych ze wzgl阣u na zarobki, wykszta砪enie, pogl眃y czy wyznanie religijne. Ka縟emu nale縴 si szacunek Polakiem jest ka縟a osoba lojalna wobec RP i wsp蟪obywateli. Ka縟y, kto ma Polsk w sercu - m體i Andrzej Duda.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Andrzej Duda oceni, 縠 polska wie i rolnictwo wymagaj wszechstronnej opieki ze strony pa駍twa. - Zobowi眤uj si, 縠 przez nast阷ne pi赕 lat b阣 t opiek zapewnia - powiedzia.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Maciej Kopiec z Lewicy napisa na Twitterze podczas or阣zia Andrzeja Dudy: Jeste秏y tutaj, bo Sejm nale縴 do wszystkich obywatelek i obywateli. Nie do jednej, chorej na w砤dz za wszelk cen - partii.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Jeszcze przed rozpocz阠iem uroczysto禼i Tomasz Lis komentowa: To impreza w砤dzy 秝i阾uj眂ej tryumf k砤mstwa, za kt髍e zap砤ci砤 z pieni阣zy nale勘cych do narodu. Gang 秝i阾uje sukces podst阷u i oszustwa.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • - Nie udawa砮m w kampanii wyborczej kogo innego, ni jestem i zapewniam, 縠 tak zostanie (...) Przez najbli縮ze pi赕 lat b阣 realizowa m骿 program. Tak, jak obiecywa砮m, b阣 prezydentem polskich spraw. (...) tak rozumiem sens sprawowanie tego urz阣u - zapewni Duda, dodaj眂, 縠 kolejn kadencj b阣zie sprawowa "blisko ludzi". Prezydent wymieni w tym miejscu filary swojego podej禼ia: rodzin, bezpiecze駍two, inwestycje, prac oraz godno舵.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • - Dzi demokracja jest silniejsza ni kiedykolwiek. Miliony Polak體, kt髍zy wcze秐iej w to nie wierzyli, teraz zag硂sowali. To jest wielka rzecz. To sukces nas wszystkich. Zaprosi砮m dlatego na t uroczysto舵 wszystkich moich kontrkandydat體. To te efekt waszej pracy - m體i prezydent. - Chc by prezydentem polskich spraw (...). Jestem otwarty na wsp蟪prac i do tej wsp蟪pracy zach阠am. Koalicja Polskich Spraw, o kt髍ej m體i砮m jest potrzebna. Sp髍 polityczny nie zniknie, bo jest cz甓ci demokracji, ale mo縠my obni縴 jego temperatur - m體i, zaznaczaj眂, 縠 najwa縩iejsze to by po sporze m骳 poda sobie r阫. - Bardzo licz na dobr wsp蟪prac z ka縟ym. Ufam, 縠 si ona pojawi - stwierdzi.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Andrzej Duda swoje or阣zie rozpocz背 od stwierdzenia, 縠 Polacy udzielili mu silnego, demokratycznego mandatu na kolejn kadencj. Podzi阫owa wszystkim, kt髍zy wzi阬i udzia w wyborach i oddali g硂sy nie tylko na niego, ale tak縠 na jego kontrkandydat體.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Andrzej Duda z硂縴 przysi阦: Obejmuj眂 z woli Narodu urz眃 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczy禼ie przysi阦am, 縠 dochowam wierno禼i postanowieniom Konstytucji, b阣 strzeg niez硂mnie godno禼i Narodu, niepodleg硂禼i i bezpiecze駍twa Pa駍twa, a dobro Ojczyzny oraz pomy秎no舵 obywateli b阣 dla mnie zawsze najwy縮zym nakazem. Tak mi dopom罂 B骻.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Pos砤nki Lewicy na zaprzysi昕enie za硂縴硑 ubrania w kolorach t阠zy.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • Posiedzeniu otworzy砤 marsza砮k Sejmu El縝ieta Witek. Na samym pocz眛ku cz甓 s硑cha by硂 skandowanie: Andrzej Duda. Nast阷nie od秔iewany zosta hymn Polski.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • O krytyce ze strony PiS obozu PO za zapowiedzian nieobecno舵 podczas zaprzysi昕enia w POranku Radia TOK FM rozmawia砤 Dominika Wielowieyska z ministrem w kancelarii premiera kaszem Schreiberem.

  "M骿 oburz jest lepszy ni tw骿?" - Wielowieyska pyta Schreibera o krytyk PO. I przypomina Kaczy駍kiego

  "M骿 oburz jest lepszy ni tw骿?" - Wielowieyska pyta Schreibera o krytyk PO. I przypomina Kaczy駍kiego

  W 2010 roku Jaros砤w Kaczy駍ki nie wzi背 udzia硊 w zaprzysi昕eniu prezydenta Bronis砤wa Komorowskiego, poniewa - jak wyja秐ia - nie zgadza si z dzia砤niami jego obozu politycznego. Z takiego samego powodu w dzisiejszej uroczysto禼i nie chc wzi辨 udzia硊 pos硂wie PO. - Czy nie uwa縜 pan za hipokryzj krytykowanie dzisiaj PO, kt髍a wysy砤 po prostu delegacj? Czyli m骿 oburz jest lepszy ni tw骿, parafrazuj眂 s硂wa Kazika? - pyta砤 w Poranku Radia TOK FM Dominika Wielowieyska ministra w kancelarii premiera kasza Schreibera.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • W uroczysto禼i nie we糾ie udzia硊 m.in. szef PO Borys Budka. Klub KO reprezentowany b阣zie przez niewielk delegacj, na czele kt髍ej stan marsza砮k Senatu Tomasz Grodzki oraz wicemarsza砶ini Sejmu Ma砱orzata Kidawa-B硂駍ka.

  Klub KO w okrojonym sk砤dzie podczas zaprzysi昕enia prezydenta DUdy. Borysa Budki nie b阣zie

  Klub KO w okrojonym sk砤dzie podczas zaprzysi昕enia prezydenta DUdy. Borysa Budki nie b阣zie

  Klub KO wy秎e na czwartkowe Zgromadzenie Narodowe niewielk delegacj pod przewodnictwem marsza砶a Senatu Tomasza Grodzkiego i wicemarsza砮k Sejmu Ma砱orzaty Kidawy-B硂駍kiej - poinformowa PAP wiceszef klubu KO Robert Kropiwnicki. W delegacji nie b阣zie lidera PO Borysa Budki.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • O godzinie 10 rozpocznie si Zgromadzenie Narodowe, podczas kt髍ego Andrzej Duda zostanie zaprzysi昕ony na drug kadencj.

  www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
 • www.tokfm.pl
  ZAPRZYSI石ENIE ANDRZEJA DUDY NA PREZYDENTA [RELACJA NA 痀WO]
Redagowane przez:
 • tokfm.pl

DOST蔖 PREMIUM