Świadczenia rodzinne. Jakie są rodzaje? Jakie stawki? Jak je uzyskać?

Świadczenia rodzinne podlegają częstym zmianom. Czego obecnie można się spodziewać przy składaniu wniosku? Jakie wyróżniamy rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych? Jak je uzyskać? Poznaj najważniejsze informacje.

Świadczenia rodzinne. Kryterium dochodowe

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków uzależnione jest między innymi od kryterium dochodowego. O co chodzi z kryterium dochodowym? Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody rodziny. Konkretnie są to dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zasiłek rodzinny przysługuje w sytuacji, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności, kwota ta jest wyższa i wynosi 764 zł. Należy jednak pamiętać, że do członków rodziny nie zalicza się dziecko pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, będące w związku małżeńskim oraz pełnoletnie dziecko posiadającego własne dziecko. O dodatki i świadczenia mogą ubiegać się nie tylko polscy obywatele, ale w określonych przypadkach także cudzoziemcy.

Świadczenia rodzinne. Jakie wyróżniamy rodzaje? Jakie są stawki?

O świadczeniach rodzinnych możemy mówić, kiedy chodzi o zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. i świadczenie rodzicielskie.

Jakich kwot można się spodziewać? Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko pomiędzy 5-18 rokiem życia i 135 zł na dziecko pomiędzy 18-24 rokiem życia. Kolejne świadczenie, które jest przyznawane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, przysługuje jednorazowo i wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, to kolejno: 184,42 zł (od 1 listopada 2019 r. kwota ta wzrośnie do 215,84 zł), 620 zł i 1477 zł. Przy świadczeniu rodzicielskim można liczyć na 1000 zł miesięcznie, a przyznanie go nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Przez dodatki do zasiłku rodzinnego rozumiemy natomiast: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

TOK FM PREMIUM