Strajk nauczycieli. Czy dyrektor może zamknąć szkołę lub przedszkole? Komunikat MEN a przepisy

Czy w czasie strajku nauczycieli szkoła może zostać zamknięta? Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim komunikacie przekonuje, że protest nie może być powodem takiej decyzji. Jednak np. niektóre samorządy twierdzą, że jest wręcz przeciwnie.
Zobacz wideo

MEN w piątek wydało komunikat, w którym przekonuje, że dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki, a przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku. Zapewnienie opieki - jak wskazano - ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, czyli z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący - czyli samorząd - odpowiada za działalność przedszkola i szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. A co jeśli w dniu rozpoczęcia strajku szkoła czy przedszkole będą zamknięte? MEN zachęca, by zgłaszać takie przypadki organom prowadzącym i kuratorium oświaty. 

Innego zdania są np. władze Krakowa. Na swojej stronie internetowej w komunikacie na temat strajku nauczycieli pisze, że "obowiązujące przepisy dają dyrektorom szkół prawo do zawieszenia zajęć w przypadku niemożności zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym. Zgodnie z prawem jeżeli na danym terenie dochodzi do zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, zawiesza zajęcia na czas oznaczony. Zawiadamia o tym także organ sprawujący nadzór pedagogiczny".

Chodzi tu konkretnie o rozporządzenie dotyczące bhp w szkołach i przedszkolach. - Strajk w szkole, w której większość nauczycieli protestuje, można porównać z awarią instalacji gazowej. W obu przypadkach dyrektor może zamknąć placówkę, bo pobyt w niej zagraża bezpieczeństwu dzieci - w ten sposób tłumaczył tę sytuację Robert Kamionowski, radca prawny, partner w Kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną"

Strajk nauczycieli zaplanowano na 8 kwietnia

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych od stycznia prowadzą procedury sporu zbiorowego. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, to 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk. Termin zapowiedzianego protestu zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty, a 6 maja powinny rozpocząć się matury.

TOK FM PREMIUM