Karta Nauczyciela - czym jest i jakie kwestie reguluje? Co trzeba o niej wiedzieć?

Jednym z ważniejszych wydarzeń pierwszej połowy 2019 roku był szeroko komentowany strajk nauczycieli. Na jego temat wypowiadali się czołowi politycy, eksperci związani z oświatą, uczniowie i ich rodzice oraz wreszcie sami protestujący. Jedną z kwestii, które często pojawiały się w mediach, była treść Karty Nauczyciela. Czym Karta Nauczyciela jest i co warto o niej wiedzieć?
Zobacz wideo

Czym jest Karta Nauczyciela i jakie kwestie reguluje?

Mówiąc o Karcie Nauczyciela, mamy na myśli ustawę z 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19), która ustala i reguluje oprawa oraz obowiązki nauczycieli. Podlegają jej nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. W przypadku prywatnych placówek (szkolnictwa niepublicznego) Karta Nauczyciela nie obowiązuje lub obowiązuje w ograniczonym zakresie.

Karta Nauczyciela to ustawa o szczególnym charakterze, ponieważ ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy. Karta Nauczyciela składa się z 15 rozdziałów, określających kolejno: obowiązki nauczycieli, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy, nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, warunki pracy i wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego, ochronę zdrowia, Dzień Edukacji Narodowej, odpowiedzialność dyscyplinarną i uprawnienia emerytalne.

Osoba, która chce ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, musi posiadać wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyć zakład kształcenia nauczycieli, przestrzegać podstawowych zasad moralnych i spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Kiedy już otrzyma pracę, jej możliwe stopnie awansu wyglądają następująco: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Przy czym warto zaznaczyć, że nauczyciele akademiccy z odpowiednim doświadczeniem mogą od razu ubiegać się o stanowisko nauczyciela kontraktowego bądź mianowanego.

Karta Nauczyciela. Co jeszcze warto wiedzieć?

Wśród najgoręcej dyskutowanych tematów podczas strajku nauczycieli była liczba godzin, którą pracownicy szkół muszą "wyrobić" w ciągu tygodnia. Pensum, bo tak nazywa się określona liczba godzin zajęć dydaktycznych, do której zobowiązany jest pracownik szkoły lub uczelni, to dla statystycznego nauczyciela 18 godzin przy tablicy. Jednak, jak wielokrotnie zaznaczali strajkujący nauczyciele, ich pensum nie określa w pełni czasu pracy, jaką wykonują podczas pełnienia swoich obowiązków (nieweryfikowalność czasu pracy poza pensum). Dochodzi tu bowiem czas poświęcany m.in. na przygotowanie się do zajęć czy sprawdzanie prac domowych, kartkówek i klasówek. 

W związku z kwietniowymi wydarzeniami warto także wyjaśnić, na co składa się wynagrodzenie nauczycieli i czym jest wynagrodzenie zasadnicze. W Karcie Nauczyciela znajduje się zapis, wedle którego na wynagrodzenie nauczyciela składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego (średnio stażysta - 100 proc. corocznie ustalanej kwoty bazowej, kontraktowy - 111 proc., mianowany - 144 proc. i dyplomowy - 184 proc.), posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM