Projekt ust. o państwowej komisji ds. pedofilii w Kościele. O składzie zdecydują przede wszystkim politycy: parlament, prezydent i premier

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o powołaniu państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat - wynika z komunikatu przekazanego PAP przez Centrum Informacyjne Rządu.
Zobacz wideo

Głównymi celami działania komisji będzie m.in. wydawanie postanowień o wpisie w rejestrze osób, w stosunku do których komisja wydała postanowienie o wpisie w rejestrze, który stanowi część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii czy też o niezawiadomieniu właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. 

Do zadań komisji będzie też należeć – jak podano w komunikacie – identyfikowanie zaniedbań i zaniechań organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem oraz leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych, a także prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Komisja ma być siedmioosobowa. Trzech członków powoływać Sejm większością trzech piątych; jednego - Senat większością trzech piątych głosów, po jednym członku powołanym przez: prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

"Członkami komisji powinny zostać osoby o najwyższym stopniu wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniu zawodowym. Dlatego też wśród podmiotów, które będą mogły zgłaszać kandydatów na członków komisji, wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów, Naczelną Izbę Lekarską, Krajową Izbę Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej 2 lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej" – napisano w komunikacie.

Przewodniczącego komisji wybierać będzie - spośród członków komisji - Sejm zwykłą większością głosów. Kadencja komisji trwać będzie 7 lat. W pracach komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich. 

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

"Tylko nie mów nikomu"

Postulat powołania specjalnej komisji, która zajęłaby się sprawą nadużyć seksualnych, do jakich dochodziło w Kościele, pojawił się po premierze głośnego filmu braci Sekielskich. Dokument przedstawia historie ofiar księży, ale też pokazuje, w jaki sposób przełożeni duchownych tuszowali nadużycia i przestępstwa. 

W reakcji na ujawnione w filmie informacje, minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro powołał specjalny zespół w Prokuraturze Krajowej, który będzie miał za zadanie "przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Jednak na razie o zespole wiadomo bardzo niewiele. 

TOK FM PREMIUM