Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat na media publiczne? Jaka jest kara za niepłacenie?

Opłaty abonamentowe, nazywane abonamentem RTV, pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Zarówno ich unikanie, jak i korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników RTV, wiąże się z karami. Są jednak osoby, których ta opłata nie dotyczy lub nie dotyczy w pełni. Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?
Zobacz wideo

Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

Abonament RTV pobiera się "w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji". Wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po zarejestrowaniu odbiorników RTV (radia, telewizji) nakładany zostaje na nas obowiązek uiszczania stosownej opłaty. Zarówno ich unikanie, jak i korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników RTV, wiąże się z karami. Są jednak osoby, których ta opłata nie dotyczy lub nie dotyczy w pełni. Kto jest zwolniony z opłat?

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:
- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Do tej grupy zaliczają się również osoby, które ukończyły 75 rok życia. Jednak przed zmianą przepisów musiały one zgłosić się na pocztę z dowodem osobistym i wypełnić specjalne oświadczenie. Obecnie osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą już dokonywać tych formalności, ponieważ potwierdzenie ich wieku oraz przyznanie zwolnienia dokonują się automatycznie. Należy przy tym także pamiętać, że zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła odpowiedni wiek.

Abonament RTV. Jaka kara za niepłacenie? Stawki, terminy płatności

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2019, zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.1013), wynosi 7,00 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiofonicznego, 22,70 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, a żeby dokonać opłaty, potrzebny jest 26-cyfrowy numeru rachunku bankowego abonenta, który nadaje się mu podczas rejestracji odbiornika.

Jaka jest kara za niepłacenie abonamentu RTV? Osoby zniechęcone tymi stawkami i procedurami muszą pamiętać, że za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizora nakładana jest kara w wysokości trzydziestokrotności obowiązującej miesięcznej opłaty abonamentowej. Osoby zalegające z cyklicznymi opłatami mogą natomiast otrzymać wezwanie do zapłaty, a w przypadku jego zignorowania, wyegzekwowaniem należności zajmie się naczelnik urzędu skarbowego w trybie postępowania egzekucyjnego. W praktyce oznacza to, że w naszym życiu może pojawić się komornik. Kwota może zostać wówczas pobrana z wynagrodzenia, świadczeń rentowego lub emerytalnego, a także z rachunku bankowego.

TOK FM PREMIUM