Jest uchwała: Sąd Najwyższy przy rozpoznawaniu odwołań od uchwał KRS ma obowiązek badać niezależność Rady

Sąd Najwyższy przy rozpoznawaniu odwołań od uchwał KRS ma obowiązek badać niezależność Rady, w granicach podstawy takiego zaskarżenia - taką uchwałę podjęła w składzie "siódemkowym" Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN.
Zobacz wideo

Sąd Najwyższy może badać, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym przy rozpatrywaniu odwołań od uchwał tej Rady dotyczących przedstawiania prezydentowi kandydatów na sędziów - wynika ze środowej uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Takie badanie musi odnosić się do konkretnych, jednostkowych uchwał.

"SN rozpoznając odwołanie od uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego bada w granicach podstaw odwołania, czy KRS jest organem niezależnym w świetle kryteriów określonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ub.r." - głosi podjęta uchwała. Dodano w niej, że SN może uchylić taką zaskarżoną uchwałę KRS, jeśli "odwołujący się wykaże, że brak niezależności KRS miał wpływ na treść tej uchwały".

"SN stwierdza, że Konstytucja RP nie stoi na przeszkodzie wykonaniu wyroku TSUE" - mówił w uzasadnieniu uchwały SN sędzia Leszek Bosek.

Jak dodał, zdaniem SN "kluczowe jest wykazanie przez odwołującego się, że brak niezależności KRS od władzy wykonawczej i ustawodawczej ma wpływ na treść zaskarżonej uchwały".

"Jeżeli jednak wpływu tego nie ma, gdyż konkurs na urząd sędziego wygrała osoba o obiektywnie najwyższych kwalifikacjach etycznych i merytorycznych, dająca rękojmię należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, wówczas konsekwentnie należy uznać, iż nie ma podstaw do stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały KRS i jej uchylenia" - zaznaczył sędzia Bosek.

Pytania prawne w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa do poszerzonego składu siedmiorga sędziów zostały skierowane 3 grudnia 2019 roku. Decyzja o skierowaniu pytań zapadła podczas posiedzenia składu trzech sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, na którym rozpoznawano odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z grudnia zeszłego roku, dotyczącej przedstawienia kandydata na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Jak wtedy informowano, Sąd Najwyższy podczas posiedzenia powziął poważne wątpliwości co do skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ubiegłego roku i sformułował w związku z tym zagadnienie prawne dotyczące obowiązku badania przez sąd, czy KRS jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Pierwotnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN miała zająć się tymi pytaniami 23 grudnia ubiegłego roku. Sąd odroczył jednak rozprawę do 8 stycznia w celu umożliwienia stronom odniesienia się na piśmie do obszernego stanowiska Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej odrzuciła też wtedy wniosek pełnomocników dwóch osób odwołujących się od uchwały KRS dotyczący wyłączenia wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z rozpoznawania pytań prawnych. Sąd nie zgodził się także na wyłączenie konkretnych sędziów wyznaczonych do tej sprawy.

W składzie siedmiorga sędziów wyznaczonym do rozpoznania pytań prawnych znaleźli się: przewodnicząca i współsprawozdawca Ewa Stefańska, współsprawozdawca Krzysztof Wiak oraz Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Adam Redzik, Mirosław Sadowski i Aleksander Stępkowski.

Czego dotyczą pytania prawne?

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy SN, rozpoznając odwołanie od uchwały KRS, w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata na urząd sędziego - w świetle wyroku TSUE z 19 listopada ubiegłego roku - ma obowiązek zbadać z urzędu, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy KRS jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

W drugim zagadnieniu prawnym zapytano, czy ewentualne ustalenie przez SN, że KRS nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowi samoistną podstawę uchylenia zaskarżonej uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata na urząd sędziego - a jeżeli tak, to czy taka uchwała podlega uchyleniu w całości, niezależnie od granic zaskarżenia.

Przypomnijmy - 19 listopada ubiegłego roku odpowiadając na te pytania prejudycjalne, TSUE orzekł m.in., że to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN oraz Krajowej Rady Sądownictwa. 

O tym, że nowa KRS nie daje wystarczającej gwarancji niezależności od organów władzy, orzekła już Izba Pracy Sądu Najwyższego - w orzeczeniu z 5 grudnia ubiegłego roku

DOSTĘP PREMIUM