Rząd zmienia zasady dotyczące ograniczeń. Z domu nie wyjdziesz, chyba że jesteś myśliwym

Zaledwie dzień po wydaniu nowego rozporządzenia w sprawie ograniczeń dotyczących przemieszczania się rząd postanowił wprowadzić do niego zmiany. Rozszerzono zakres czynności, z powodu których można wyjść z domu. Zmieniono także przepis o dostępności aptek tylko dla seniorów między 10 a 12.
Zobacz wideo

W wydanym 31 marca rządowym rozporządzeniu zdecydowano o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących m.in. wychodzenia z domu, przemieszczania się oraz możliwości robienia zakupów. Już dzień później - 1 kwietnia - rząd wprowadził do dokumentu kilka zmian.

Wyjść z domu nie możesz. O ile nie jesteś myśliwym

W pierwotnym rozporządzeniu od 1 kwietnia przemieszczać się, a więc wychodzić z domu, można było m.in. jedynie w związku z wykonywaną pracą, z powodu konieczności zrobienia zakupów, odbycia wizyty u lekarza czy wolontariackich działań ochotniczych związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Wyłączone z zakazu przemieszczania się były również osoby chcące sprawować lub uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego. 

Już dzień później zdecydowano jednak o rozszerzeniu listy wyłączeń. Z zakazu przemieszczania się zwolnieni zostali też bowiem myśliwi. 

"W § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych." - czytamy w zmianach. 

Apteki od 10-12 już nie tylko dla seniorów

W pierwotnym rozporządzeniu zdecydowano także o wprowadzeniu szczególnej formy ochrony seniorów. W sklepach czy aptekach wprowadzono specjalne godziny, w których zakupy mogą robić jedynie osoby powyżej 65. roku życia. I tu zdecydowano się na korektę. 

"5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.".

Dokonano także m.in. zmiany w punkcie mówiącym o konieczności zapewnienia w zakładach pracy co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami. W myśl wprowadzonych zmian pracodawca może z tego zrezygnować, jeśli jest to niemożliwe, a zakład pracy zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. 

Pobierz aplikację TOK FM.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM