MKiDN podało wytyczne dla wznowienia działalności teatrów, oper, filharmonii. "Najpierw bez publiczności"

MKiDN opublikowało we wtorek wytyczne określające działania niezbędne dla bezpiecznego wznowienia działalności artystycznej teatrów, oper oraz filharmonii.
Zobacz wideo

"Uruchomienie instytucji artystycznych w nowych warunkach będzie następowało stopniowo, początkowo bez udziału publiczności. Jednak, zauważając głosy przedstawicieli środowiska artystycznego, wiemy, że etap, kiedy można będzie prowadzić próby, ćwiczenia, a także nagrania jest niezwykle ważny" - napisał cytowany w komunikacie minister kultury Piotr Gliński.

W jego ocenie "pragnienie powrotu do pracy twórczej, prób w teatrach, na scenach operowych i w filharmoniach oraz ćwiczeń w zespołach baletowych jest wyrażane powszechnie i świadczy o wielkim twórczym potencjale polskich artystów".

Dodał, że instytucje kultury będą mogły dzięki temu rozpocząć działania częściowo kompensujące straty budżetowe. "Wreszcie, zgodnie z Państwa wolą i oczekiwaniem, musimy przystosować pracę w poszczególnych obiektach do bezpiecznego zaproszenia publiczności na spektakle i koncerty w warunkach dystansu społecznego w kolejnym etapie odmrażania publicznych form życia społecznego" - poinformował.

MKiDN w komunikacie opisuje trzy fazy wznowienia działalności. Pierwsza to "przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej". Jak podkreśla resort "zadania realizowane przez instytucje powinny zostać podzielone tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie".

Wśród wytycznych dotyczących pierwszej fazy znalazły się m.in. organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (1,5 m), zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej, organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej. Zarekomendowano również doposażenie miejsc kontaktu bezpośredniego z publicznością - (kas, punktów informacji, a także sklepów i punktów gastronomicznych (o ile przepisy sanitarne pozwolą na ich otwarcie).

Sprzedaż i rezerwacja biletów będzie odbywać się głównie w systemie on-line, wprowadzone zostaną specjalne godziny otwarcia kas dla seniorów. Zalecono również przeprowadzenie testów genetycznych dla obsad spektakli i koncertów.

Druga faza to realizacja działań w instytucjach kultury bez bezpośredniego kontaktu z publicznością. W tej fazie instytucje mogą już prowadzić swoją podstawową działalność, ale w formie on-line, instytucje kultury działające w obszarze muzyki i tańca mogą również wprowadzić nowe formy działalności niewymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością.

Wydarzenia artystyczne mogą być przygotowywane wyłącznie w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach, z zachowaniem wymaganego dystansu. Zalecono również adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa). Jak wyjaśniono, "przestrzeń widowni w plenerze powinna być zorganizowana tak, aby publiczność zajmowała miejsca siedzące lub stojące z zachowaniem odstępu zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi GIS, obowiązującymi w danym momencie".

W fazie trzeciej nastąpi otwarcie instytucji kultury dla publiczności. Jak podano, powinno uwzględniać fakt, że część zadań, niewymagających obecności pracowników w siedzibie, nadal będzie realizowana zdalnie.

W komunikacie określono warunki, które należy spełnić, aby przejść do tej fazy, np. organizowanie wydarzeń w budynkach poszczególnych instytucji powinno przez pewien okres czasu być prowadzone równolegle i równorzędnie do działalności on-line. Podano, że dostosowanie do wymagań sanitarnych budynków instytucji, w których prezentowane są wydarzenia artystyczne, musi odbywać się bez szkody dla przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

Dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników wydarzenia artystycznego, po uprzednim uzyskaniu ich zgody (działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącym i przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19).

Liczebność publiczności w wydarzeniach będzie zależeć od obowiązujących w danym momencie norm i zaleceń GIS dotyczących przestrzeni publicznych; zapewnienia środków ochrony osobistej dla publiczności; dostosowanie systemu wpuszczania i wypuszczania widzów oraz słuchaczy. Zalecono odłożenie w czasie udostępnienia przestrzeni handlowych, gastronomicznych i edukacyjnych, mieszczących się w budynkach, a następnie dopasowanie formy ich działalności do bieżących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Wszystkie wytyczne opublikowano na stronie resortu kultury.

"Świadomie zdecydowaliśmy się zachować ramowy charakter zaleceń. Różnorodność instytucji, ich siedzib i form działania jest tak duża, że niezbędny jest tu aktywny udział dyrektorów. Ich wiedza na temat realiów pracy artystycznej, infrastruktury i warunków lokalowych, nawyków publiczności, będzie kluczowa przy kształtowaniu finalnych zasad bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych wszystkich ich uczestników - wskazał minister Gliński.

W komunikacie wskazano również, że dyrektorzy poszczególnych placówek oraz organizatorzy wydarzeń w uzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się o pomoc, w celu konsultacji planowanych rozwiązań do właściwej ze względu na miejsce instytucji kultury, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podległej GIS.

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie:

DOSTĘP PREMIUM