Próbna matura 2021 w ścisłym reżimie sanitarnym, ale w szkołach. "Warto to zrobić"

W środę rozpoczyna się próbna matura 2021 organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają do 16 marca. Odbywać się będą stacjonarnie w szkołach, ale w reżimie sanitarnym. - Myślę, że warto to zrobić. Przede wszystkim dla maturzystów - ocenił w TOK FM Marcin Jaroszewski, dyrektor jednego z warszawskich liceów.
Zobacz wideo

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone będą w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie ze specjalnymi wytycznymi CKE, MEiN i GiS. Wytyczne są zbliżone do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku podczas egzaminów. - Mamy to już przećwiczone. Myślę, że warto to zrobić. Przede wszystkim dla maturzystów, żeby mogli przećwiczyć procedury maturalne, żeby mogli zapoznać się z tym, jak wygląda prawdziwy egzamin maturalny - mówił w TOK FM Marcin Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie.

- Wierzę, że maturzyści są dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi, ale nieuniknione są spotkania, rozmowy - przyznał dyrektor i zaapelował do uczniów o zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa. - Oczywiście, że czekamy na powrót do ławek, bo nic nie zastąpi stacjonarnego nauczania. Natomiast naturalne jest, że po tak długim czasie przyzwyczailiśmy się do zdalnego nauczania, ono wygląda zupełnie inaczej niż na wiosnę - zaznaczył. Jak dodał, nie spodziewa się powrotu uczniów do szkół w tym roku szkolnym. 

Dyrektor mówił również, że szkoły, w zależności od możliwości lokalowych, różnie przygotowują się na przyjęcie uczniów podczas próbnych egzaminów maturalnych. - Mogą być oddzielne wejścia dla grup, zwiększona liczba sal egzaminacyjnych - wymieniał Jaroszewski. - To wszystko zależy od specyfiki szkoły, w jaki sposób ona może to zrobić, ale myślę, że wszyscy dyrektorzy postarają się, aby reżim sanitarny był zachowany - podkreślił. 

Próbna matura 2021. W maseczkach i w reżimie

W wytycznych sanitarnych zapisano, że na próbny egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19". Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych, albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie próbnym podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. Uczniowie i nauczyciele mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu próbnego w odrębnej sali.

Przy wejściu do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej powinien być płyn do dezynfekcji rąk. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie, osoby zaangażowane w jego przeprowadzanie, a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

Próbna matura 2021. Najpierw język polski, w czwartek matematyka

CKE proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, czyli by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne. Zgodnie z harmonogramem, w środę rano będzie próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

W czwartek, 4 marca rano odbędzie się egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii. 5 marca rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego. 8 marca rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków obcych. 

Próbne matury potrwają do 16 marca, kiedy rano odbędzie się próbny egzamin z geografii. Aby umożliwić udział w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w próbnych egzaminach w szkole, arkusze egzaminacyjne zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00.

Dyrektor CKE Marcin Smolik wskazuje, że próbne egzaminy maturalne powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. - Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik. 

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. 

Próbna matura 2021. Bez egzaminów ustnych i obowiązkowego przedmiotu "do wyboru"

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy maturalne zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na maturze w maju tego roku. Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W 2021 r. uczniowie nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, jednak chętni będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów 

Nie będzie również w tym roku na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą. Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.

TOK FM PREMIUM