Koniec zdalnej nauki. Starsi uczniowie wracają do szkół

Do nauki stacjonarnej wracają dziś uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie. Przez ostatnie dwa tygodnie uczyli się w trybie hybrydowym. Młodsi uczniowie do nauki stacjonarnej wrócili już na początku maja.
Zobacz wideo

W poniedziałek wygasają dotychczasowe przepisy rozporządzenia ministra edukacji i nauki, ograniczające naukę stacjonarną w szkołach dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na rzecz nauki w trybie hybrydowym, które zastąpiło wcześniejsze zawieszające naukę w szkołach dla tych uczniów. Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wygaśnięcie tych przepisów oznacza, że od poniedziałku wszystkie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym, a uczniowie będą uczyć się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. W szkołach mają być stosowane wytyczne sanitarne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół, w których wskazano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych i wietrzenie pomieszczeń.

W piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowe rozporządzenie, w którym zapisano, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin w tradycyjny sposób, tj. stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z sierpnia ub.r., w jednostkowych przypadkach dyrektor przedszkola, placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego sanepidu, może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Zawieszenie może dotyczyć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły/placówki w zakresie wszystkich bądź też poszczególnych zajęć.

TOK FM PREMIUM