Po wyroku TSUE sędzia Juszczyszyn wniósł do prezesa SR M. Nawackiego o dopuszczenie do orzekania

Zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną SN olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn wniósł do prezesa tutejszego sądu rejonowego Macieja Nawackiego o dopuszczenie do orzekania. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który w ubiegły czwartek orzekł o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarn± SN w lutym ub.r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.

Jak przekazał PAP we wtorek sędzia Paweł Juszczyszyn, wniosek dotyczący żądania dopuszczenia do orzekania do prezesa Sąd Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, złożył 16 lipca, dzień po wyroku TSUE.

"Powołując się na wyrok TSUE z 15 lipca 2021 r. stanowczo żądam od Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie natychmiastowego dopuszczenia mnie do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących mi z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w Olsztynie, w tym do wykonywania funkcji orzeczniczych" - napisał sędzia Juszczyszyn.

Jak wskazał, w piśmie do prezesa Nawackiego, "po raz kolejny podnoszę, że uchwała Izby Dyscyplinarnej SN z 4 lutego 2020 r. nie ma mocy prawnej i na jej podstawie nie można zawiesić mnie w czynnościach służbowych".

Jak podkreślił sędzia Paweł Juszczyszyn, "ze względu na wagę i pilny charakter sprawy, a jednocześnie mając na uwadze dotychczasową naganną praktykę prezesa sądu rejonowego w Olsztynie polegającą na niejednokrotnym nieudzieleniu odpowiedzi na moje wystąpienia, oczekuję pisemnej odpowiedzi na niniejsze wezwanie bezzwłocznie, najpóźniej do poniedziałku 19 lipca a w razie jej braku uznam, że pan prezes odmawia ciążącego na nim obowiązku dopuszczenia mnie do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych".

Do prezesa Nawackiego pismo o uchylenie zarządzenia o odsunięciu sędziego Juszczyszyna skierował we wtorek także przewodniczący wydziału I cywilnego sądu rejonowego w Olsztynie Piotr Żywicki.

Prezes sądu Maciej Nawacki w rozmowie z PAP powiedział, że sytuacja sędziego Pawła Juszczyszyna nie zmieniła się. - W momencie gdy zostanie uchylona uchwała Izby Dyscyplinarnej SN, to będę wykonywał zmienioną, uchyloną uchwałę. Jestem wykonawcą uchwały tak jak komornik, policja czy inne organy administracji - wyjaśnił.

Jak mówił, "to sądy wyciągają wnioski z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej". - Jeśli zapadną orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN to wtedy je wykonam. Przypisuje mi się rolę sprawczą w tym zakresie, ale tak to nie wygląda - podkreślił prezes Maciej Nawacki.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą. Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.

TOK FM PREMIUM