Wybór formy opodatkowania 2022. Rozliczać się na zasadach ogólnych, a może wybrać podatek liniowy lub ryczałt?

Polski Ład oznacza wiele zmian dla przedsiębiorców. W związku z nim część zadaje sobie pytanie, jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 roku? Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obecnie trzy możliwości: rozliczać się na zasadach ogólnych, według stawki liniowej lub w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)

Pierwszą i podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). W tym przypadku występują dwie stawki podatku i są one zależne od uzyskanego dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne:

  • 17 proc. - jeżeli dochód nie przekracza 120 tys. zł;
  • 32 proc. - opłacane od nadwyżki powyżej 120 tys. zł.

Osoby, które wybrały podatek na zasadach ogólnych, mogą także skorzystać z kwoty wolnej od podatku, wynoszącej do 30 tys. zł. Przy podatku liniowym i ryczałcie nie ma takiej możliwości. Ponadto  skala podatkowa umożliwia korzystanie z różnych ulg, np. ulgi na dziecko, ulgi dla klasy średniej, ulgi termomodernizacyjnej, internetowej i wielu innych (co nie jest możliwe w pozostałych rozwiązaniach). Składka zdrowotna przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynosi 9% dochodów, ale nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie.

Podatek liniowy, czyli opodatkowanie według stawki liniowej

Druga forma opodatkowania działalności gospodarczej to opodatkowanie według stawki liniowej. Tutaj podatek dochodowy od osób fizycznych jest stały i wynosi 19 proc. Przy tej formie istnieje również możliwość niepłacenia podatku, jeżeli przedsiębiorca nie osiąga żadnego przychodu. Jednak podatek liniowy ma również swoje minusy, np. znacznie ogranicza możliwość korzystania z różnych ulg podatkowych.

Od początku 2022 roku i wprowadzenia Nowego Ładu osoby opodatkowane podatkiem liniowym mają także obowiązek opłacania składki zdrowotnej zależnej od dochodu. Wynosi ona 4,9 proc.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawki podatku zależne od rodzaju działalności

Trzecia z form to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. W tym przypadku zaliczka na podatek obliczana jest od wysokości uzyskanego przychodu i pomniejszona jedynie o wysokość składek społecznych. Oznacza to jednak, że przy ryczałcie nie ma możliwości wrzucania firmowych wydatków w koszty. Ma on także ograniczenia dotyczące niektórych ulg podatkowych. Przykładowo przedsiębiorca na ryczałcie nie skorzysta z ulgi na dziecko czy ulgi dla klasy średniej.

Stawki podatku w ryczałcie zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Przykładowo w 2022 roku Ministerstwo Finansów obniżyło stawki ryczałtu dla profesji medycznych (z 17 lub 15% do 14%), informatycznych (z 15% do 12%) oraz technicznych (z 17/15% do 14%). Najniższa stawka, czyli 2%, dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu. Z kolei przedsiębiorcy, których działalność nie ma przypisanej żadnej stawki ryczałtu, rozliczają się według stawki 8,5%.

Ważne! Przed przejściem na ryczałt należy się dokładnie upewnić, do której stawki przyporządkowane jest nasze przedsiębiorstwo.

Według najnowszych zmian wynikających z Polskiego Ładu, osoby na ryczałcie opłacają składkę zdrowotną według jednej z trzech stawek. Zależy ona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (liczone przez GUS) i wysokości przychodów przedsiębiorstwa. Tak więc składka na ubezpieczenie zdrowotne w ryczałcie wynosi 9% podstawy jej wymiaru i opiera się na następujących stawkach:

  • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS - przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
  • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS - przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
  • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS - przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Gdzie zmienić formę opodatkowania? Jak to zrobić?

Formę opodatkowania działalności zmienia się za pomocą formularza CEIDG-1. Można go wypełnić online lub w urzędzie miasta bądź gminy. Dane firmy wymagane w formularzu dostępne są w internecie na Koncie Przedsiębiorcy. Sprawdź: do kiedy można zmienić wybór formy opodatkowania w 2022 roku.

DOSTĘP PREMIUM