Wniosek o 40 zł na Ukraińca - od kiedy można składać wnioski? Czy pomoc dotyczy wszystkich uchodźców?

W związku z trwającym od 24 lutego konfliktem zbrojnym na Ukrainie, granicę z Polską przekroczyło już ponad 1,5 mln uchodźców. Polacy, którzy zapewnili uciekającym przed wojną Ukraińcom schronienie i wyżywienie, mogą liczyć na pomoc finansową od państwa. Nabór wniosków o dofinansowanie rusza niebawem.

Ustawa o uchodźcach 2022. Najpierw koszty, potem dofinansowanie

Zasady przyznawania i wysokość wniosków reguluje specustaw o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł na osobę przez okres nie dłuższy niż 60 dni. Kwota ta jest niezależna od wieku, ani ilości uchodźców. Oznacza to, że zapewniając nocleg i wyżywienie na przykład matce z dwójką dzieci, można otrzymać 120 zł dziennie. 

Goszczący u siebie Ukraińców najpierw będą musieli ponieść koszty, potem otrzymają pieniądze bowiem świadczenie będzie wypłacane z dołu. Na rozpatrzenie wniosku trzeba poczekać nawet miesiąc.

Czy pomoc dotyczy wszystkich uchodźców? 

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy co do zasady dotyczy osób, których pobyt uznaje się za legalny, czyli osób, które przybyły na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pracuje nad nowelizacją specustawy i wykreśleniem słowa "bezpośrednio", tak by przepisy dotyczyły wszystkich Ukraińców, którzy przekroczyli granicę Polski w dowolnym miejscu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 specustawy ilekroć w ustawie jest mowa a obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w opisanym przypadku, jeżeli osoby pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, stosuje się do niej wszystkie przepisy zawarte w specustawie.

Kiedy świadczenie nie zostanie przyznane?

Wniosek o 40 zł na Ukraińca może zostać rozpatrzony negatywnie, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia, jakie zapewniono uchodźcom, będą zagrażały ich życiu lub zdrowiu, bądź jeśli we wniosku podano nieprawdę.

Ponadto specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada, że świadczenie przysługuje osobom, które za pomoc uchodźcom nie uzyskały osobnego wynagrodzenia. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom takiego wynagrodzenia się nie otrzymało.

Wniosek o 40 zł na Ukraińca - co zawiera. Czy można już składać wnioski?

Wnioski o świadczenie przysługujące za udzielenie schronienia i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy można składać w gminie od 21 marca. Wniosek musi zawierać następujące informacje:  

- imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

- PESEL lub NIP składającego wniosek;

- wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

- imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

- oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

- numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

- oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

- adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

- oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

- oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Teraz z kodem: UKRAINA odsłuchasz każdą audycję i podcast TOK FM. Aktywuj kod tutaj ->

TOK FM PREMIUM