500 plus dla emeryta. Od marca nowe progi. Więcej seniorów otrzyma wsparcie

500 plus dla emeryta to świadczenie przysługujące nie tylko seniorom, ale każdej osobie powyżej 18. roku życia niezdolnej do samodzielnej egzystencji i spełniającej kryterium dochodowe. Od marca zmieniły się zasady przyznawania wsparcia.

500 plus dla emerytów - komu tak naprawdę przysługuje świadczenie?

500 plus dla emeryta to potoczna nazwa świadczenia "500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji". Określenie "500 plus dla emeryta" czy "500 plus dla seniora" wynika z faktu, iż to te grupy są największymi beneficjentami tego świadczenia.

Świadczenie 500 plus dla emeryta przysługuje osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Drugim niezbędnym kryterium jest kryterium dochodowe, które od marca uległo zmianie. 

Dotychczas 500 plus dla emeryta przysługiwało osobom, które otrzymują emerytury, renty bądź inne świadczenia finansowane ze środków publicznych, których łączna kwota nie przekraczałą 1272,08 zł brutto. Od 1 marca limit ten został podwyższony do 1396,13 zł. Wobec osób przekraczających to kryterium, zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę" To znaczy, że kwota świadczenia będzie pomniejszona o nadwyżkę, jaką otrzymuje wnioskodawca. 

500 plus dla emerytów wniosek - gdzie do kiedy można wnioskować o świadczenie

Ubiegając się o 500 plus dla emeryta, oprócz wniosku należy złożyć:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską (o ile orzeczenie takie nie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej),
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Wniosek o świadczenie można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Świadczenie uzupełniające zostanie przyznane od miesiąca, w którym wnioskujący spełni wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosił wniosek o to świadczenie.

TOK FM PREMIUM