Ulgi podatkowe za 2021. Nie każdy z nich skorzysta. Sprawdź co możesz odliczyć

W 2022 roku od dochodu można odliczyć m.in. ulgę rehabilitacyjną, ulgę prorodzinną, ulgę dla młodych, ulgę termomodernizacyjną czy ulgę na internet.

Ulgi podatkowe przewidziane są w przepisach prawnych, a ich celem jest zmniejszenie wysokości podatku PIT płaconego przez podatnika. W ramach ulg podatkowych 2021 możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń:

  • odliczenie od dochodu;
  • odliczenie od podatku, które zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. 

Ulgi podatkowe 2021 to m.in. ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko 2021, jak również ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, odliczenie z tytułu ulgi na Internet czy ulga dla młodych. 

Szczegółowe informacje dotyczące ulg podatkowych za 2021 znaleźć można na stronie www.podatki.gov.pl. 

Ulga rehabilitacyjna 2021. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku PIT

Z ulgi rehabilitacyjnej 2021 możesz skorzystać, kiedy jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a do tego poniosłeś wydatki na rehabilitację lub te związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musisz posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, a także orzeczenie o niepełnosprawności (swojej, bądź osoby, którą się opiekujesz).

Co istotne, roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły w 2021 r. przekroczyć 15 010,56 zł. Do tej sumy nie zalicza się:

  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,
  • alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w ustawie PIT.

Ulga prorodzinna 2021. Nie wszyscy rodzice z niej nie skorzystają

Ulga na dziecko (inaczej ulga prorodzinna, przyznawana głównie w przypadku niepełnoletnich dzieci) przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym, którzy rozliczają się z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Z ulgi na dziecko nie mogą korzystać osoby opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy działów specjalnych produkcji rolnej, a także opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

Jeżeli uzyskujesz dochody w kilku formach opodatkowania (np. umowa o pracę i działalność gospodarcza), to ulgę prorodzinną w 2022 dodajesz jedynie do umów opodatkowanych według skali podatkowej. 

Z prawa do ulgi na dziecko nie skorzystają ci opiekunowie, których dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub zawarło związek małżeński. 

Ulga na dziecko nie przysługuje tym osobom, które łapią się na kwotę wolną od podatku. 

Ulga dla młodych. Nowe zapisy od 2021 roku

Ta ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy i z umów zlecenia. Nowością od 2021 r. jest to, że z ulgi można skorzystać również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. 

Ulgą dla młodych objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tej kwoty przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT. Jeśli zarobisz więcej, dopiero ta nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej. Ulga dla młodych nie zwalnia z opłaty składek na ZUS i NFZ.

Ulga na Internet. Sprawdź czy dotyczy ciebie. Nie wszystkie wydatki internetowe można odliczać 

Ulga na Internet przysługuje, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i poniosłeś w 2021 r. wydatki związane z korzystaniem z Internetu oraz nie korzystałeś z ulgi na Internet przed 2020 r. Odliczenia w ramach ulgi można dokonać jedynie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu czy jego instalacją, utrzymaniem, rozbudową i modernizacją.

Ulgę za Internet odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

  • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
  • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Aby móc skorzystać z ulgi na Internet, pamiętaj, że ten wydatek:

nie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów lub odliczony od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie (w sytuacji, gdy odliczenia dokonujesz od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych);

nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie (w sytuacji, kiedy odliczenia dokonujesz od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Ulga termomodernizacyjna w 2022. Tej kwoty odliczenia nie możesz przekroczyć

Jest to nowa ulga, będąca zachętą do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Odliczenie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi takiego budynku, który w roku podatkowym poniósł wydatki związane z termomodernizacją. Odliczenie dotyczy tylko budynków już wybudowanych.

Z ulgi termomodernizacyjnej  mogą skorzystać podatnicy, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, podatek według 19% stawki podatku oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć poniesione w danym roku podatkowym wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku. W rozporządzeniu istnieje szczegółowy katalog wydatków, które podlegają odliczeniu.

Kwota odliczenia tej ulgi nie może przekroczyć 53 tysięcy zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W przypadku małżonków każdemu z nich przysługuj odrębnie odliczenie w wysokości podanej wyżej kwoty.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM