Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Jest na to określony czas, nie przegap go

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Jest na to określony czas, ale co jeśli termin minie? Sprawdź także, kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Pracownik ma na to określony czas

Zaległy urlop to urlop niewykorzystany w poprzednim roku, który został przeniesiony na bieżący rok.

Zgodnie z art. 168. Kodeksu pracy, urlopu niewykorzystanego w ustalonym terminie należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku. To oznacza, że niewykorzystany w 2021 r. urlop należy wykorzystać do 30 września 2022 r. Czy po tym czasie zaległy urlop przepada?

Jak podaje portal infor.pl, jeśli mimo wszystko pracownik nie wykorzysta całego urlopu, może domagać się udzielenia go w ciągu trzech lat. W prawie pracy roszczenia pracownicze przedawniają się po 3 latach. Nie można natomiast zamienić niewykorzystanego urlopu na ekwiwalent w dowolny sposób. Do takiego rozwiązania muszą być spełnione określone warunki.

Ekwiwalent za urlop 2022 dostępny tylko w określonej sytuacji - sprawdź, jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop

Wypłata ekwiwalentu urlopowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany tylko po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. 

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego tylko w jednym przypadku - gdy strony (pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu, pod warunkiem jednak, że zatrudnienie to będzie u tego samego pracodawcy, a nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po rozwiązaniu pierwszej umowy.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? Wskaźnik ekwiwalentu zależy od łącznej liczby dni wolnych od pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy w danym roku kalendarzowym (niedziele, soboty i święta).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

Oto kalkulator ekwiwalentu za urlop w 2022 roku:

[365 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolne)] : 12 = 20,92 → współczynnik ekwiwalentu na rok 2022

Urlop wypoczynkowy, a urlop okolicznościowy - w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, który w zależności od stażu pracy wynosi 20 lub 26 dni. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Niezależnie od urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Jak sama nazwa wskazuje, może być wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają.

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:

  • 2 dni wolnego - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień wolnego - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
  • 2 dni wolnego w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zadeklarować ten fakt w zakładzie pracy.

TOK FM PREMIUM