Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Zmiany w przepisach i sposobie rozpatrywania wniosków

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, czyli tak zwana wcześniejsza emerytura lub emerytura pomostowa, przysługuje osobom, które wykonywały prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Dzięki ostatnim zmianom w przepisach, będzie łatwiej się o nią starać.

Emerytura pomostowa - dla kogo jest przewidziana? Trzeba spełnić jeden niezbędny warunek

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem dotyczy osób, które wykonywały zawody w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Dotyczy to takich prac, jak:

  • prace w hutnictwie i przemyśle metalowym;
  • prace w górnictwie;
  • prace w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym;
  • prace w służbie zdrowia i opiece społecznej,
  • bardzo ciężkie prace fizyczne
  • wykonywane na wodzie i pod wodą
  • kierowcy pojazdów transportu drogowego
  • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
  • wykonywane pod ziemią

Pełen wykaz prac można sprawdzić na stronie ZUSu.

Kolejny wymóg dotyczy okresu składkowego i nieskładkowego. W przypadku kobiet okres składkowy musi wynosić co najmniej 20 lat, w przypadku mężczyzn 25 lat. Koniecznym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS jest także udowodnienie minimalnego (co najmniej 15 lat) stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Wcześniejsza emerytura - ile wynosi świadczenie? - ten czynnik ma ogromne znaczenie w wysokości wypłat

Wysokość tak zwanej emerytury pomostowej (wcześniejszej emerytury dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem) zależy od tego, ile środków ze składek i kapitału początkowego zgromadziła osoba ubiegająca się o nią.

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż najniższa emerytura, która obecnie po waloryzacji (od 1 marca 2022 roku) wynosi  1338,44 zł brutto, 

Do obliczania wysokości emerytury pomostowej podstawę świadczenia dzieli się przez średnią długość życia osób w wieku 60 lat.

Emerytura pomostowa a praca - zaszła korzystna zmiana w przepisach

Dotychczas osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, w momencie składania wniosku nie mogła pozostawać w stosunku pracy. To stwarzało ryzyko, że jeśli wcześniejsza emerytura nie zostanie przyznana, osoba taka pozostawała bez zatrudnienia i środków do życia. Dlatego do Senatu trafiła nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych, która znosi ten niewygodny wymóg. Po nowelizacji przepisów osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem spełniające wymagane kryteria, będą mogły ubiegać się o wcześniejszą emeryturę nie rozwiązując stosunku pracy. 

TOK FM PREMIUM