Zasiłek pielęgnacyjny - sprawdź, jak uzyskać comiesięczne wsparcie przy niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych zapewnianych przez państwo. Jego wysokość i zasady przyznawania są inne, niż w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Zobacz, ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny i komu przysługuje.

Zasiłek pielęgnacyjny - niewielkie, ale regularnie wypłacane wsparcie

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, "zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji".

W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny nie jest konieczna rezygnacja z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od kryterium dochodowego

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się od 1 listopada 2019 r. i wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo jest przewidziany? - przyznawany jest nie tylko w przypadku niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny można pobierać tylko wówczas, gdy nie korzysta się ze świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek przysługuje:  

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Mimo sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, zasiłek pielęgnacyjny, nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby ubiegającej się o zasiłek, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny - wniosek jest konieczny, ale pamiętaj również o tych dokumentach

Aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć odpowiedni wniosek oraz następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w odpowiednim urzędzie, czyli:

 • w urzędzie gminy/miasta właściwym dla swojego miejsca zamieszkania
 • w urzędzie pomocy społecznej
 • w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM