Mój Prąd 4.0. Ta jedna różnica zmienia wiele - przeczytaj, zanim zainwestujesz w panele fotowoltaiczne

15 kwietnia ruszył nabór do programu "Mój Prąd 4.0". W nowej edycji rządowego projektu zaszła jedna zasadnicza zmiana, która sprawia, że zwrot kosztów poniesionych w związku z instalacją fotowoltaiki może sie wydłużyć. Czy to oznacza, że panele fotowoltaiczne przestają się opłacać?

Mój Prąd 4.0 - zasady się zmieniają, nie wszystkie na korzyść prosumentów

W czwartej odsłonie programu "Mój Prąd" koordynowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcie obejmuje nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie za "Mój Prąd 2022", wypłacane z NFOŚiGW może sięgnąć ponad 20 tys. zł.

Objęcie dofinansowaniem dodatkowych instalacji to jednak nie jedyna nowość, jaka pojawiła się w nowej edycji programu. Ważniejszą zmianą jest ta dotycząca systemu rozliczania, która nie jest uznawana za korzystną dla prosumentów.

Fotowoltaika 2022 - system rozliczeń net-billing wpływa na opłacalność paneli słonecznych

Inwestorów, którzy przyłączyli swoje instalacje fotowoltaiczne do sieci przed 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje system rozliczania net-metering, zwany również barterowym, bądź systemem upustów. Polega on na tym, że prosument przekazuje nadwyżkę wyprodukowanego przez jego instalację prądu do sieci, która pełni funkcję magazynu energii. W zamian za to może w czasie, gdy nie produkuje prądu, pobrać z sieci za darmo taką ilość energii, która odpowiada 80% (w przypadku instalacji do 10 kW, powyżej tej wielkości - 70%) energii tam przekazanej. Pozostałe - odpowiednio 20 lub 30% - stanowi swego rodzaju zapłatę za obsługę, magazynowanie i  przesyłanie prądu.

W nowej odsłonie programu, obowiązującej inwestorów, którzy przyłączyli się do sieci od 1 kwietnia 2022, system rozliczeń zmienia się na tzw. net-billing. Opiera się on na rozliczeniu wartościowym.Prosument sprzedaje do sieci energię, która jest odpowiednio wyceniona, a w razie braku własnej produkcji, kupuje z sieci prąd po określonych cenach. Przez pierwsze dwa lata rozliczenia będą prowadzone w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Pieniądze ze sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki będą znajdować się w depozycie przez 12 miesięcy. Dzięki nim prosument będzie mógł płacić za zużytą energię z sieci. Środki, które pozostaną niewykorzystane, będą mu wypłacane, ale jedynie w wysokości 20%. Fakt, iż nadwyżki wyprodukowanej energii  prosumenci będą sprzedawać do sieci po cenach hurtowych, a gdy będą pobierać prąd z sieci elektroenergetycznych zapłacą wg stawek detalicznych powoduje mniejszą opłacalność fotowoltaiki. Jest bowiem bardzo duża różnica między cenami hurtowymi i detalicznymi energii. Te drugie są znacznie wyższe, ponieważ zawierają opłaty dystrybucyjne i inne oraz podatki. 

"Mój Prąd" 2022 - wydłuża się czas zwrotu kosztów w fotowoltaikę

Każdy, kto rozważa inwestycję w panele fotowoltaiczne, zastanawia się przede wszystkim nad tym, jak szybko zwrócą mu się koszty poniesione w instalację. 

Eksperci zakładają, że "Mój Prąd 4.0" pozwoli na zwrot kosztów w okolicach 7-8 lat od zakupu instalacji, a więc aż 2 lata później niż w przypadku pierwszej edycji z 2019 roku. 

Wiceprezes NFOŚiGW  Paweł Mirowski tłumaczy w rozmowie z PAP, że inwestycja w fotowoltaikę wciąż jest jednak opłacalna:

- Biorąc pod uwagę system net-billingu oraz obecne ceny energii, bezzwrotne dotacje z NFOŚiGW oraz ulgę termomodernizacyjną, czas zwrotu inwestycji w panele PV oraz systemy magazynowania energii można szacować na ok. 8,5 do 9 lat. 

Według wyliczeń ekspertów sam inteligentny system zarządzania energią pozwala skrócić zwrot inwestycji o dodatkowy rok. Z kolei sama inwestycja w panele zwraca się w ok. 7,5 roku. Są to bardzo korzystne stopy zwrotu dla prosumenta zwłaszcza, że obecnie żywotność paneli potrafi sięgać 25 lat – wyjaśnił wiceprezes.

Mój prąd 4.0 - wniosek może być złożony tylko w jednej formie

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD (generator wniosków o dofinansowanie) na formularzu przeznaczonym do dofinansowania w formie dotacji właściwym dla danego naboru w ramach Programu. 

Formularz (lub formularze) wniosku dostępny jest w GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy i wybraniu odpowiedniego Programu. 

Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). 

Po wypełnieniu wniosku i podpisaniu podpisem elektronicznym, wniosek należy wysłać do NFOŚiGW z wykorzystaniem GWD. Nie przesłanie wniosku do NFOŚiGW jest równoznaczne z brakiem złożenia wniosku co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania do NFOŚiGW z wykorzystaniem GWD (nie natomiast data utworzenia i zatwierdzenia wniosku w GWD)

TOK FM PREMIUM