Rekrutacja do szkół średnich 2022. Koniecznie sprawdź te ważne daty

Rekrutacja do szkół średnich 2022 ruszyła w poniedziałek 16 maja 2022 roku. Większość szkół w Polsce korzysta z elektronicznego systemu rekrutacji. Ostateczne wyniki naboru poznamy pod koniec lipca.

Podczas rekrutacji do szkół średnich 2022 można wybrać co najmniej trzy placówki

Każdy uczeń biorący udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022, może wybrać ustawowo trzy placówki, do których chce złożyć swoje dokumenty. W niektórych jednostkach samorządowych można składać papiery do większej liczby placówek – limit może zwiększyć konkretny organ prowadzący szkołę na danym terenie. 

W Polsce kandydaci do szkół ponadpodstawowych wybierają dalszą edukację w trzech typach placówek: 

  • czteroletnich liceach ogólnokształcących,
  • pięcioletnich technikach,
  • trzyletnich szkołach branżowych I stopnia.

Przy składaniu wniosku ważna jest kolejność wybieranych placówek edukacyjnych: jako pierwszą zaznaczyć należy szkołę pierwszego wyboru. W trakcie rekrutacji będzie można jeszcze zmienić tę kolejność, należy wtedy pamiętać, aby wycofać swój wniosek z poprzedniej szkoły pierwszego wyboru i złożyć wniosek we właściwej, wybranej ponownie.

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2022 przez internet albo drogą tradycyjną

Większość szkół w Polsce korzysta obecnie z elektronicznego systemu rekrutacji, a uczniowie wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły średniej przez internet. Otrzymują w tym celu od szkoły adres, pod którym mają się zalogować i wypełnić właściwe wnioski.

Kandydat do szkoły średniej powinien pamiętać, iż jego wniosek musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Podpisu można dokonać przez elektroniczny profil zaufany. 

W niektórych szkołach podstawowych nabór 2022 r. wciąż odbywa się tradycyjną drogą – przez wypełnienie papierowego wniosku, który należy wypełnić i dostarczyć we właściwym terminie do wybranych szkół.  Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać go na miejscu w placówce.

Wymagania rekrutacyjne: niektórzy uczniowie muszą zdać sprawdzian z uzdolnień kierunkowych

Podczas rekrutacji do szkół średnich 2022 każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów, z czego połowę otrzymuje z egzaminu ósmoklasisty, który będzie miał miejsce w dniach 24-26 maja 2022 r. Drugą połowę może zdobyć za oceny na świadectwie, a także za odbyte wolontariaty i szczególne osiągnięcia.

W przypadku uczniów, którzy starają się o przyjęcie do do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe czy międzynarodowe), istotne będą dodatkowo wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które odbędą się od 31 maja do 13 czerwca 2022 r. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 – terminy

Na wypełnienie i złożenie dokumentów kandydaci do szkół ponadpodstawowych mają czas od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku. 

Jeśli uczeń składa dokumenty do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – ma mniej czasu, bo do 31 maja 2022. Egzaminy z uzdolnień kierunkowych odbędą się z kolei w dniach od 31 maja do 13 czerwca 2022 r. 

Wybraną w procesie rekrutacji do szkół średnich 2022 placówkę pierwszego wyboru można będzie jeszcze zmienić w dniach 24 czerwca-12 lipca 2022

Również w dniach od 24 czerwca do 12 lipca 2022 będzie możliwe uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o konieczne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych na okres 2022/2023 zostaną ogłoszone 19 lipca 2022 o godz. 10:00. 

Kiedy szkoły podadzą listę zakwalifikowanych kandydatów, w dniach od 19 lipca do 25 lipca 2022 r. muszą oni jeszcze złożyć tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły, dostarczając do placówki oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Ostateczne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych 2022 poznamy 26 lipca 2022. Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do danej placówki będzie dostępna będzie w systemie rekrutacyjnym.

TOK FM PREMIUM