500 plus dla seniora nie tylko dla seniorów. Sprawdź, jakie musisz spełniać warunki

500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To dodatkowe wsparcie wypłacane comiesięcznie i dożywotnio przez ZUS skierowane jest przede wszystkim do osób starszych.

500 plus dla seniora. Aby je otrzymać, trzeba spełniać kilka warunków

500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wypłacane jest od 2019 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do kogo skierowane jest 500 plus z ZUS dla seniora? O to świadczenie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 18. rok życia. Mogą z niego skorzystać ci, którzy:

 • są niezdolni do samodzielnej egzystencji,
 • są całkowicie niezdolni do pracy,
 • nie są uprawnieni do pobierania emerytury/renty, nie mają prawa do pobierania innego świadczenia pieniężnego ze środków publicznych (jedynym wyjątkiem są świadczenia jednorazowe), nie są też uprawnieni do świadczeń emerytalno-rentowych z instytucji zagranicznych. 

Przyznanie 500 plus dla seniora ZUS zatwierdza na podstawie opinii lekarza orzekającego. Na decyzję Zakładu wpływ ma:

 • stan zdrowia,
 • wysokość dochodów (od 1 marca 2022 roku progiem dochodowym dla programu 500 plus dla seniora jest 1896,13 zł brutto),
 • miejsce zamieszkania (trzeba być osobą, która na stałe przebywa na terenie Polski),
 • obywatelstwo (może być tylko polskie).

 ZUS: 500 plus dla seniora liczone według zasady "złotówka za złotówkę"

Od marca 2022 r. obowiązuje nowy próg dochodowy dla osób pobierających 500 plus dla seniora. Maksymalne miesięczne dochody osoby wnioskującej o to dodatkowe świadczenie to 1896,13 zł brutto. Osobie, która przekroczy ten próg dochodowy, 500 plus dla seniora w ogóle nie będzie przysługiwać. 

Jeśli senior pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, ale nie przekracza wspomnianego progu 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa od pełnej stawki 500 plus i będzie rozliczana według zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wypłata 500 plus dla seniora będzie pomniejszona o kwotę, która przekracza 1396,13 zł brutto.  

500 plus dla seniora. Wniosek musi zawierać te niezbędne dokumenty

500 plus dla seniora to świadczenie, które wymaga wcześniejszego złożenia do ZUS (osobiście, pocztą lub drogą internetową przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS) wniosku. Taki wniosek może za seniora złożyć:

 • przedstawiciel ustawowy,
 • pełnomocnik,
 • opiekun faktyczny.

Wniosek o 500 plus dla seniora można pobrać ze strony www.zus.pl albo znaleźć jego wersję papierową w placówkach ZUS. 

Oprócz formularza, do wniosku o 500 plus dla seniora należy dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  albo
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  albo
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu przyszłego świadczeniobiorcy do I grupy inwalidów (jeżeli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo). 

Terminy wypłat 500 plus. Wszystko zależy od złożenia tego wniosku

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora przyznawane jest od miesiąca, w którym spełniono wymagane warunki otrzymania tego wsparcia. Wypłata nie nastąpi jednak wcześniej niż od miesiąca, w którym wniosek o to świadczenie zostanie złożony w ZUS. 

500 plus dla seniora jest wypłacane co miesiąc, dożywotnio.

TOK FM PREMIUM