Odprawa emerytalna. Komu przysługuje i ile wynosi? Kto nalicza? Wniosek o odprawę

Ostatnie miesiące pracy przed przejściem na emeryturę to nie tylko czas na złożenie w ZUS dokumentów o uzyskanie emerytury, czy ustalenie terminu zakończenia stosunku pracy z pracodawcą. To także czas na złożenie wniosku o wypłacenie odprawy emerytalnej. To dodatkowe świadczenie, do którego ma prawo przyszły emeryt. Kto je wypłaca, w jakiej wysokości? Wyjaśniamy też to, którym pracownikom nie należy się odprawa.

Odprawa emerytalna. Kodeks pracy reguluje czas i warunki wypłaty

Kodeks pracy zawiera dwa przepisy w art. 92 o odprawie emerytalnej i rentowej:

  • Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  • Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Odprawę wypłaca ostatni pracodawca. Niezależnie od tego, czy jest to mała firma, czy wielka korporacja wypłacenie odprawy jest obowiązkiem każdego ostatniego pracodawcy osoby zatrudnionej, przechodzącej na emeryturę.

Komu przysługuje odprawa emerytalna? Dwa rodzaje umowy wykluczają odprawę

Odprawa emerytalna przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Także tej, która pracuje na pół etatu, lub w jeszcze innym wymiarze czasu pracy.

Na wypłatę nie wpływa też sposób rozwiązania ostatniej umowy przed emeryturą. Rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy przez pracownika, a nawet dyscyplinarne zwolnienie nie zmieniają prawa pracownika do otrzymania odprawy emerytalnej.

Na świadczenie nie mogą liczyć jedynie osoby zatrudnione w ostatnim miejscu pracy na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Wysokość odprawy emerytalnej 2022. Minimum i maksimum

Wysokość odprawy emerytalnej i rentowej jest opisana w paragrafie 1 art. 92 Kodeksu pracy. To jednomiesięczne wynagrodzenie.

Zdarzają się wyjątki, które powodują, że pracodawca może wypłacić pracownikowi mniej. Takim wyjątkiem były zapisy w Tarczy 4.0 (to jedna z tarcz antykryzysowych uchwalonych z powodu COVID-19). Tarcza przewidywała, że pracodawca, który z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzanych obostrzeń znalazł się w trudnej sytuacji (np. utracił 25 proc. przychodów) może wypłacić mniej. Są to jednak wyjątkowe sytuacje.

Pracodawca, może zgodnie z posiadanym regulaminem i opracowanymi benefitami dla pracowników zaproponować wyższą wypłatę. Tu jednak ustalona jest górna granica. Wspomniana Tarcza 4.0 wprowadziła nową wysokość górnej granicy odprawy. Obecnie wynosi ona 10-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość odprawy netto jest jednak nieco wyższa od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Wynika to z tego, że odprawa nie jest oskładkowana jak wynagrodzenie.

Kto składa wniosek o odprawę emerytalną? Można go złożyć do każdego pracodawcy

Wniosek o odprawę emerytalną składa pracownik, przed rozwiązaniem stosunku pracy z danym pracodawcą.

"Pracownik, który przed przejściem na emeryturę, pracował w kilku miejscach, może złożyć wniosek u każdego pracodawcy. Precyzyjnie wyjaśnia to prawnik, Marek Rotkiewicz, na portalu Infor.pl: "Każdy pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli obie umowy o pracę rozwiążą się w tym samym dniu. Zasada, że pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa, nie obejmuje przypadków, w których pracownik w związku z przejściem na emeryturę kończy jednocześnie kilka umów o pracę. Należy przyjąć, że w świadectwie pracy powinien zostać odnotowany fakt wypłaty tego świadczenia." - czytamy w odpowiedzi na pytanie czytelnika Infor.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM