Zmiany w Kodeksie pracy od sierpnia 2022. Będą dwa nowe urlopy i sporo ułatwień dla rodziców

Zmiany w Kodeksie pracy 2022. Od sierpnia Polska będzie podlegała dwóm unijnym dyrektywom: rodzicielskiej oraz tej dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Wprowadzone modyfikacje ucieszą przede wszystkim młodych rodziców i osoby pracujące zdalnie.

Zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022. Chodzi o wdrożenie unijnych dyrektyw

Jak podaje Infor.pl, rządowy projekt zmian Kodeksu pracy od sierpnia 2022, którego pierwsze czytanie w polskim Sejmie miało miejsce w czerwcu br., ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw:

 • tzw. dyrektywy rodzicielskiej,
 • dyrektywy dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Polska powinna wprowadzić je do Kodeksu pracy najpóźniej do 2 sierpnia 2022 r.

Kodeks pracy 2022. Zmiany dotyczące pracy zdalnej "pozwalają łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym"

Projekt nowelizacji polskiego Kodeksu pracy reguluje m.in. zasady pracy zdalnej, dając pracownikom większą możliwość elastycznej formy czasu pracy. Jak tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wprowadzane zmiany "pozwalają łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym". 

Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 roku zakładają, że praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych całkowicie lub częściowo w miejscu wybranym przez pracownika i każdorazowo uzgadnianym z pracodawcą. Pracodawca z kolei będzie zobowiązany do:

 • zapewnienia takiemu zdalnie zatrudnionemu pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym niezbędnych urządzeń;
 • pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem obowiązków w pracy zdalnej, jeśli tak określono w umowie lub regulaminie.

 Według projektu zmian Kodeksu pracy w 2022 r.  pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in.:

 • rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku do 4 lat,
 • rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych w rodzinie,
 • kobietom w ciąży.

Pracodawca będzie jednak mógł odmówić takiej formy pracy wyżej wymienionym osobom, jeśli nie będzie ona możliwa ze względu na:

 • organizację pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy. Od sierpnia będą dwa nowe urlopy

Wedle zmian w Kodeksie pracy w 2022 roku, wynikających z wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw, polscy pracownicy będą mieli prawo do dwóch nowych urlopów:

 • urlopu opiekuńczego,
 • urlopu z powodu działania siły wyższej ("w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą albo wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika" - zapisano w rządowym projekcie). 

Urlop opiekuńczy będzie przysługiwał osobie zatrudnionej na określonych zasadach:

 • będzie można z niego skorzystać w przypadku choroby członka najbliższej rodziny, z którym mieszkamy;
 • będzie przysługiwał w wymiarze 5 dni;
 • będzie bezpłatny (nie dostaniemy za ten czas wynagrodzenia).

Z kolei urlop z powodu działania siły wyższej:

 • będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni w każdym roku kalendarzowym;
 • będzie płatny w 50%.

Kodeks pracy 2022. Urlop rodzicielski będzie dużo dłuższy

Po zmianach urlop rodzicielski ma być dłuższy o 9 tygodni – dowiadujemy się z projektu nowelizacji polskiego Kodeksu pracy. Według wcześniej obowiązujących przepisów urlop rodzicielski trwał:

 • 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej.

Po wprowadzeniu zmian urlop rodzicielski w 2022 r. będzie on wynosił odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Co istotne, urlop macierzyński i rodzicielski w 2022 nie będą ze sobą powiązane – rodzice będą mogli skorzystać z wolnego rodzicielskiego niezależnie od tego, czy wykorzystany już został urlop macierzyński.

Od roku 2022 urlop rodzicielski będzie można odebrać maksymalnie w pięciu częściach i do zakończenia roku, w którym dziecko ukończy 6 lat. Nie będzie możliwości wykorzystania całości urlopu rodzicielskiego tylko przez jednego rodzica. 

Urlop ojcowski do zmiany. Kodeks pracy 2022 wprowadza to utrudnienie

Kolejną istotną dla rodziców zmianą jest ta dotycząca urlopów ojcowskich. Obecnie świeżo upieczeni ojcowie mogą skorzystać z 2-tygodniowego urlopu w ciągu kolejnych 24 miesięcy od momentu narodzin dziecka. Po zmianach w Kodeksie pracy od sierpnia 2022 będą na to mieli już tylko 12 miesięcy.

Istotna zmiana ma dotyczyć również wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenia go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Nie wprowadzono za to żadnych zmian dotyczących urlopu okolicznościowego (urodzenie dziecka, ślub lub śmierć bliskiej osoby). Nadal wynosi on dwa dni robocze i jest płatny.

Jest kilka serwisów, w których znaleźć można pełny zapis polskiego Kodeksu pracy. Gofin jest jedną z nich – znajdziemy tu przepisy ogólne, tutaj też będą odnotowywane wszelkie zmiany w Kodeksie pracy w 2022 roku.

TOK FM PREMIUM