Odwołania od wyników rekrutacji. Ostatnia chwila na formalności. Nie zapomnij o tym kroku

Rekrutacja do szkół średnich wychodzi na ostatnią prostą. Osoby zakwalifikowane, muszą jeszcze tylko w odpowiednim terminie potwierdzić wolę przyjęcia, przynosząc wymagane dokumenty. Jeśli ktoś nie znalazł się na liście szczęśliwców, a nadal chce mieć szansę, musi działać, i to szybko. Podpowiadamy co robić, jak napisać odwołanie i kiedy to zrobić.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Ważny etap: wola przyjęcia

Listy uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych, we wszystkich województwach i wszystkich typach szkół zostały już opublikowane. Uczniowie mają teraz czas na potwierdzenie woli przyjęcia. To bardzo ważny etap, ponieważ większość kandydatów ubiegała się o przyjęcie do kilku szkół. Teraz muszą wybrać, do której z nich faktycznie pójdą od września — to tzw. wola przyjęcia — i zwolnić miejsca w pozostałych. Brak zgłoszonej woli przyjęcia w wyznaczonym terminie, automatycznie usuwa kandydata z listy.

Aby potwierdzić wolę przyjęcia, uczeń musi przynieść do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • niektóre szkoły mogą wymagać doniesienia jeszcze innych dokumentów.

Kandydaci, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły, a nie chcą dać za wygraną i będą składać odwołania, muszą zrobić coś jeszcze: potwierdzić wolę przyjęcia w szkole, do której się zakwalifikowali. Jest to z pewnością szkoła drugiego — trzeciego wyboru. Potwierdzenie chęci rozpoczęcia nauki w szkole ma jeden cel — zatrzymać miejsce w razie, gdyby odwołanie w szkole pierwszego wyboru nie przyniosło skutku.

Odwołanie od decyzji szkoły — zacznij od wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły. Masz na to tydzień

Składanie odwołania należy rozpocząć od złożenia wniosku o wydanie przez komisję rekrutacyjną danej szkoły uzasadnienia decyzji odrzucającej kandydata. Na złożenie wniosku uczeń ma 7 dni od momentu upublicznienia list przyjętych. Między 19 a 22 lipca w rekrutacji zasadniczej, a w rekrutacji uzupełniającej między 5 a 16 sierpnia 2022 roku szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Odwołania od decyzji komisji nie można złożyć, jeśli się nie zna tej decyzji. Komisja rekrutacyjna ma 5 dni, aby pisemnie uzasadnić, dlaczego kandydat nie znalazł się na liście przyjętych. To uzasadnienie powinno być punktem wyjścia do przygotowania argumentów, które zostaną umieszczone w odwołaniu.

Uczeń niezakwalifikowany do liceum lub technikum? W tych sytuacjach warto napisać odwołanie

Gazeta.pl wylicza powody, które mogą wskazywać na błąd w procesie rekrutacji:

  • gdy kandydat nie pojawił się na żadnej liście (ani zakwalifikowanych, ani niezakwalifikowanych,
  • jeśli ostatni kandydaci przyjęci mieli mniejszą liczbę punktów niż ty,
  • jeśli ostatni zakwalifikowani mieli taką samą liczbę punktów, a ty dodatkowo spełniasz kryteria pierwszeństwa (np. niepełnosprawność, pochodzenie z wielodzietnej rodziny).

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dwa ważne wnioski odwoławcze

Podpowiadamy jak przygotować dokumenty. Powinny mieć odpowiednią formę, konkretnie odnosić się do tematu sprawy i zostać prawidłowo skierowane.

1. Wniosek o uzasadnienie decyzji komisji rekrutacyjnej

Wniosek należy skierować do komisji rekrutacyjnej danej szkoły. Musi napisać go rodzic, lub opiekun prawny ucznia. We wniosku trzeba podać:

  • dane kandydata (imię, nazwisko, adres, e-mail, tel.),
  • miejscowość i datę złożenia,
  • adresata (komisję rekrutacyjną wybranej szkoły)
  • tytuł: Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

W piśmie trzeba poprosić o uzasadnienie niezakwalifikowania i wyjaśnienie konkretnego powodu, który na to wpłynął.

Przypominamy: wniosek napisz do 7 dni od opublikowania list. Komisja ma 5 dni na odpowiedź.

2. Pismo odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

Pismo odwoławcze powinno mieć podobną formę jak wniosek, także powinno zostać napisane przez rodzica lub opiekuna. Tym razem jednak nie jest kierowane do komisji rekrutacyjnej, ale do dyrektora szkoły (należy podać dyrektora szkoły, wymienić jego tytuł, imię i nazwisko oraz nazwę szkoły). W odwołaniu należy napisać, dlaczego jest składane. Dobrze jeśli odnosi się wprost do pisma wyjaśniającego decyzję otrzymanego z komisji. Kopię tego pisma warto dołączyć do odwołania.

Przypominamy: odwołanie napisz do 7 dni od otrzymania wyjaśnienie z komisji. Dyrektor ma także 7 dni na odpowiedź.

TOK FM PREMIUM