Zarobki w CPK. Wynagrodzenia pracowników spółki znacznie przewyższają średnią krajową

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, będącego flagową inwestycją rządu PiS jeszcze nie ruszyła, ale funkcjonowanie spółki CPK już pociągnęło za sobą spore koszty. Wśród nich największa kwota została przeznaczona na zarobki pracowników. Z raportu przedstawionego przez samą spółkę wynika, że jej pracownicy raczej nie narzekają na swoje pensje.

Budowa nie ruszyła, ale spółka działa od 4 lat

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. to spółka Skarbu Państwa, która została powołana na mocy art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U.2018.1089) do przygotowania i realizacji wieloletniego programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach tej inwestycji powstać ma  nowe lotnisko między Łodzią a Warszawą oraz nowe sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

Nadzór właścicielski nad spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecnie funkcję tę pełni były minister infrastruktury, Marcin Horała

W 2021 roku spółka była dwukrotnie dokapitalizowania przez Skarb Państwa. Po raz pierwszy w lipcu 2019 roku na kwotę 300 000 000 zł i po raz drugi w czerwcu 2021 rok na kwotę 2 220 740 700 zł.

Wynagrodzenia w spółce znacznie wyższe od średniej krajowej

W lipcu spółka CPK opublikowała sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Z opracowanego przez pasazer.com dokumentu wynika z niego, że koszty operacyjne wzrosły z 51 mln w 2020 roku do blisko 90 mln złotych w 2021 roku. Największy odsetek kosztów operacyjnych, bo aż 65 procent, stanowiły wynagrodzenia, które pochłonęły w sumie 59 mln zł.

Sam poziom zatrudnienia zaś w minionym roku wzrósł z 254 do 490 osób. 

Pracownicy CPK Sp. z o.o. nie mogą narzekać na wysokość swoich pensji. Ze sprawozdania dowiadujemy się bowiem, że średnie wynagrodzenie osób zatrudnionych w tej firmie wynosiło w ubiegłym roku 13 tys, złotych brutto. Przypomnijmy, iż średnia krajowa w tym czasie, to 5889,80 zł brutto. 

Jak spółka tłumaczy tak wysokie pensje swoich pracowników?

"Jest to związane z budową wysokiej klasy zespołu specjalistów o eksperckim poziomie wiedzy i doświadczenia zawodowego. - czytamy w sprawozdaniu

Ze sprawozdania dowiadujemy się także, jak wyglądały wynagrodzenia dla zarządu spółki. W 2021 roku wyniosły 2 062 000 zł, w tym: wynagrodzenia stałe – 1 930 000 zł i odprawy – 132 000 zł. Wynagrodzenia rady nadzorczej wyniosły 144 712,40 zł. 

W 2021 roku zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2021 roku zarząd liczył trzy osoby, na czele z jego prezesem Mikołajem Wildem.

Tymczasem kontrola NIK przeprowadzona na początku roku, wykazała sporo nieprawidłowości i wskazała kilka zagrożeń dotyczących inwestycji CPK. Jednym z nich było wysokie ryzyko nieukończenia budowy w wyznaczonym terminie, czyli do końca 2027 r. ze względu na obecny stan zaawansowania. Kolejnym wskazanym w raporcie NIK było ryzyko nieuzasadnionego wzrostu kosztów finansowania zadań w zakresie zarządzania projektami związane z planowaniem jednocześnie istotnego wzrostu stanu zatrudnienia w CPK sp. z o.o. oraz zatrudnienia doradcy zewnętrznego.

TOK FM PREMIUM