Dodatki do emerytury 2022: 500 plus, pielęgnacyjny i inne. Można mieć co miesiąc nawet 1000 zł więcej

Dodatki do emerytury po 65 roku życia mogą zasilić w 2022 roku comiesięczny budżet nawet o kilkaset złotych. Jest kilka możliwości, aby zwiększyć świadczenie podstawowe. Jednak, żeby tak się stało, są pewne warunki, które seniorzy muszą spełniać. Jakie świadczenia mogą zwiększyć emeryturę? Sprawdziliśmy.

W 2022 roku seniorzy i seniorki otrzymali podwyżkę świadczeń podstawowych. W związku z waloryzacją podniosły się ich emerytury. W sierpniu ponownie pojawi się wyższa, niż w roku poprzednim, czternasta emerytura, a wczesną wiosną seniorzy dostali trzynastą emeryturę, również po waloryzacji. Są jednak jeszcze inne, dodatkowe możliwości zasilenia domowego budżetu przez specjalne świadczenia dla seniorów. Poniżej podpowiadamy jakie.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Program Mama 4+

Jednym z dodatków dla emerytów jest comiesięczne świadczenie w ramach programu Mama 4+. To świadczenie nazywane często matczyną emeryturą może wynosić nawet 1000 złotych co miesiąc. Wszystko zależy od tego, jaka emerytura zasadnicza przysługuje matce, która wychowała minimum czwórkę dzieci i zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad dziećmi. 

Jeżeli dostaje emeryturę lub rentę, ale jest ona niższa niż najniższa emerytura, ta specjalna emerytura stanowi uzupełnienie do kwoty 1338,44 zł. Dla przykładu, jeśli podstawowa emerytura matki minimum czworga dzieci wynosi np. 217,98 złotych netto co miesiąc, rząd "dopełni" ją do najniższej emerytury, która jest waloryzowana i w 2022 roku wynosi 1217,98 zł netto, zatem taka osoba zyska co miesiąc 1000 złotych.

Na ten dodatek, mają szansę również ojcowie, jednak tylko wtedy gdy udowodnią, że to oni wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ np. matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Zarówno w przypadku ojców, jak i matek, niezbędnym warunkiem do otrzymania pieniędzy jest osiągnięcie wieku emerytalnego.

200 plus dla seniora w 2022 – dodatek do emerytury po 65 roku życia

Od 2022 roku wypłacany jest nowy dodatek w wysokości 200 zł dla seniorów strażaków-ochotników i ratowników górskich. Dodatek ten jest dożywotni i przyznawany bez względu na wysokość pobieranej emerytury. Co trzy lata ma podlegać waloryzacji.

O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety po ukończeniu 60 roku życia, po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia i przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego, działając w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Tych pieniędzy nie wypłaca ZUS, a Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Dodatek do emerytury po 65. roku życia dla chorych - dodatek pielęgnacyjny

Osoby najbardziej pokrzywdzone ze względów zdrowotnych, które przebywają na emeryturze, mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Jest on wypłacany tym, którym przysługuje prawo do emerytury, lub renty. Powinny mieć ukończone 75 lat. Jednak osoby młodsze, niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, również mogą dostać takie pieniądze. Wysokość dodatku wynosi w 2022 roku 256,44 zł.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Dodatek jest także wypłacany przez KRUS.

Dodatek osłonowy dla emerytów. Kilkaset złotych dodatkowo w budżecie

Dodatek osłonowy to element tarczy antyinflacyjnej w 2022 roku. Dodatkowe środki mają pomóc osobom o najniższych dochodach uporać się z szalejącą inflacją i zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wysokość dodatku osłonowego jest zależna od przychodów gospodarstwa domowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:

400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;

600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

W zależności od terminu złożenia wniosku, dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch etapach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługuje po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym i nie podlega egzekucji komorniczej. Wnioski o dodatek osłonowy można składać na piśmie lub drogą elektroniczną do urzędów gmin właściwych nam ze względu na miejsce zamieszkania. Świadczenie będzie wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

500 plus dla seniora w 2022 roku. Dodatek dla emeryta po 75 roku życia

Od 2019 roku seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające potocznie nazywane 500 plus dla seniora. Dodatek 500 plus dla seniora jest uzależniony m.in. od stanu zdrowia seniora, jego dochodów, miejsca zamieszkania – musi być to terenie Polski i polskiego obywatelstwa. Świadczenie 500 plus dla seniora jest wypłacane co miesiąc.

Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Ponieważ świadczenie 500 plus dla seniora skierowane jest do osób niesamodzielnych, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Następnie senior jest kierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS lub KRUS, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego, lub pełnomocnika.

TOK FM PREMIUM