Podatek od posiadania psa. Właścicieli czeka rekordowa podwyżka

Podatek od psa bardzo wzrośnie już w przyszłym roku. Warto pamiętać, że nie każda gmina jest zobowiązana do wprowadzenia takiej opłaty.

Podatek od psa w górę od przyszłego roku

Resort finansów zdecydował o podniesieniu w 2023 roku górnej granicy wysokości opłaty za posiadanie psa. Ostateczną decyzję o podatku za psa każda gmina podejmuje samodzielnie, dlatego już dziś warto zasięgnąć informacji w lokalnym urzędzie. 

W 2022 podatek od psa  w jego górnej granicy wysokości wynosi 135 zł. W 2023 roku maksymalna kwota tego tego podatku, określona przez Ministerstwo Finansów wzrośnie i wyniesie 150 złotych rocznie za jednego czworonoga. Oznacza to podwyżkę o 15 złotych.

Podatek od psa. Co to takiego i kto musi go zapłacić?

Podatek od psa musi opłacić każda osoba fizyczna mieszkająca z czworonogiem w gminie, która ustaliła opłatę za jego posiadanie. W takiej sytuacji obowiązkowa jest rejestracja zwierzęcia w urzędzie. Informację o konieczności rejestracji i wniesienia opłaty można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

Stawka podatku za psa nie jest ujednolicona. Każda gmina sama ustala wysokość opłaty, która jest zależna m.in. od wielkości i rasy psa. Ministerstwo Finansów podaje jedynie co roku maksymalną kwotę, jaką gmina może pobierać od posiadaczy psów. 

Podatek od psa 2023. Tak go zapłacisz

Podatek za psa uiszcza się raz do roku. Jeżeli zwierzę urodziło się w drugiej połowie roku, należy zapłacić połowę rocznej stawki, najlepiej od razu przy rejestracji w urzędzie gminy.

O dokładnym terminie wniesienia podatku za psa decyduje gmina. Najczęściej posiadacz psa może zapłacić taki podatek na dwa sposoby:

  • w kasie gminy lub u inkasenta (czyli osoby, którą wyznaczyła gmina),
  • przelewem na konto gminy.

Podatek od psa 2023. Niektórzy są zwolnieni z tej opłaty

Ustawa ze stycznia 1991 r. mówiąca o podatkach i opłatach lokalnych określa osoby, które są zwolnione z opłaty za posiadanie czworonoga. Są to: 

  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jak również inne osoby, zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów czy zwyczajów międzynarodowych, w sytuacji, gdy nie są one polskimi obywatelami i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium naszego kraju (pod warunkiem wzajemności);
  • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;
  • osoby z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osoby w wieku 65 lat i więcej, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, z tytułu posiadania jednego psa (takie osoby zapłacą podatek od posiadania drugiego i kolejnych czworonogów);
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania jednego lub dwóch psów (za kolejne podatek trzeba już zapłacić).

Podatek za psa. Zwierzę warto wziąć ze schroniska

Warto pamiętać, że niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska lub mają zwierzę oznakowane specjalnym chipem. Informacja o takich zwolnieniach z opłat powinna się znajdować na stronie internetowej danej gminy. 

DOSTĘP PREMIUM