Dodatek energetyczny 2022. Ustawa wciąż jest poprawiana. Kiedy wejdzie w życie?

Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych poparła we wtorek szereg poprawek Senatu - głównie redakcyjnych i precyzujących - do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Ustawa wprowadza m.in. kolejne dodatki energetyczne dla ogrzewających się drewnem, LPG, czy olejem opałowym.

We wtorek 13 września sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych pozytywnie zaopiniowała szereg poprawek do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Przede wszystkim miały one charakter precyzujący i redakcyjny.

Dodatek energetyczny 2022. Jakie dokładnie zmiany są wprowadzane?

Komisja zgodziła się m.in. ze zmianą uszczegóławiającą, iż średnią cenę ciepła z rekompensatą kalkuluje się dla poszczególnych źródeł ciepła. 

Posłowie poparli też zmianę, która przewiduje możliwość przekazywania środków na rekompensaty i dodatki dla podmiotów wrażliwych również na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Większości nie zdobyły m.in. poprawki wykreślające przepisy znoszące normy jakości dla paliw, czy rozszerzające wsparcie na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego ustawa przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Dodatek do ogrzewania innego niż węgiel. Ustawa przewiduje kary dla wytwórców ciepła

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Wsparcie odbiorców ciepła. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych

Ustawa wprowadza też jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Dodatek wynosi: 

  • 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. 
  • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe, 
  • 500 zł dla ogrzewania na LPG, 
  • 2 tys. zł do ogrzewania na olej opałowy. 

Wnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny 2022. Pomoc dla podmiotów wrażliwych

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Są to wskazane wyżej podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi o: węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy. Źródło musi być wpisane do CEEB. 

Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Odstąpienie od norm jakościowych

W ustawie znalazł się także zapis zmieniający ustawę o jakości paliw, który wprowadza możliwości odstąpienia na czas do dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Kolejny przepis w ustawie pozwala ciepłowniom powyżej 1 MW, w warunkach określanych jako "zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ciepła", uzyskać na czas do 120 dni odstępstwo od norm emisji spalin. Warunki zagrożenia przewidują np. brak węgla o niskiej zawartości siarki lub zakłócenia w dostawach substancji używanych w instalacjach redukcji emisji tlenków azotu.

Kiedy ruszą wnioski o dodatek energetyczny 2022? Czasu coraz mniej!

Wiele osób jest zaniepokojonych przedłużającą się legislacją ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Wyznaczono bowiem maksymalny termin składania wniosków (do 30 listopada 2022 roku), a przepisy jeszcze nie weszły w życie. Widać więc wyraźną dysproporcję w traktowaniu użytkowników węgla względem użytkowników pozostałych źródeł ciepła.

Dodatek węglowy 2022. Składanie wniosków trwa

Oprócz dodatku energetycznego, nad którym prace wciąż trwają, polski parlament przyjął ustawę o dodatku węglowym, a prezydent Andrzej Duda 11 sierpnia podpisał tę ustawę. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3000 zł, dla każdego gospodarstwa domowego, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dziś jednak wszystko wskazuje na to, że dodatek węglowy będzie dużo niższy niż przewiduje ustawa.

Dodatek węglowy. Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek węglowy można składać elektronicznie lub na piśmie do urzędu gminy najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że z dodatku mogą skorzystać także gospodarstwa domowe, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek miał być wypłacany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia, jednak już widać, że to nierealne. Nieprecyzyjne przepisy otworzyły bowiem furtkę do nadużyć, a urzędnicy mają przez to znacznie więcej pracy z weryfikacją wniosków. Formularz jest jednolity dla całej Polski.  

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM