Czy komornik może zająć dodatek węglowy? Ustawa określa to jasno

Ruszyły wypłaty dodatku węglowego, w związku z czym wiele osób zastanawia się, czy uzyskane dofinansowanie na ogrzewanie może zająć komornik lub organ egzekucji administracyjnej? Ustawodawca określił to jasno.

 Dodatek węglowy to jednorazowe dofinansowanie o wartości 3 tys. złotych dla ogrzewających gospodarstwa domowe węglem. Dodatek przysługuje każdemu, bez względu na  dochody. Jedynym warunkiem otrzymania  dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz wcześniejszy wpis do rejestru CEEB. 

 Wnioski o dodatek węglowy można składać w urzędzie gminy osobiście lub online przez platformę  ePUAP. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają czas do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Sejmu, gminy mają 60 dni na wypłatę świadczenia, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 roku.

Pierwsze wypłaty dodatku węglowego już ruszyły. Osoby ubiegające się o dofinansowanie dostają pieniądze, jeśli złożony wniosek nie budzi zastrzeżeń formalnych. W pierwszej kolejności wypłatę świadczenia otrzymują osoby, które złożyły wniosek w pierwszym terminie.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy, a komornik…Ustawa określa to jasno

W związku z wypłatami oraz coraz częściej pojawiającymi się problemami z terminowymi spłatami różnych zobowiązań, wiele osób obawia się, czy dodatek węglowy może zostać zajęty przez komornika? Okazuje się, że ustawodawca przewidział taką sytuację i jasno określił wszystko w treści ustawy. 

- W ustawie o dodatku węglowym obejmującymi zasadniczą materię, ustawodawca dokonał zmiany w innych ustawach. Między innymi zmiany te dotyczą zwolnienia spod egzekucji sądowej i administracyjnej dodatku węglowego. I tak w odniesieniu do egzekucji sądowej, zgodnie z art. 7 ustawy o dodatku węglowym: W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.5) ) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202), oraz dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. Poz. 1692)." - informuje portal Komunikaty.pl.

Zatem podobnie, jak świadczenia socjalne np. 500 plus i alimenty, tak i dodatek węglowy nie podlega egzekucji komorniczej, ani administracyjnej. Oznacza to, że nie może być zajęty przez organy egzekucyjne, nawet jeśli wpływa na zajęty decyzją sądu rachunek bankowy.

-  Ponadto dodatek węglowy został również wyłączony spod egzekucji na rachunku bankowym dłużnika, zobowiązanego (art. 890 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 80 § 2a pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 i 1301) – czytamy na komunikaty.pl 

Dodatek energetyczny, a komornik? Czy dodatek energetyczny podlega egzekucji?

Podobnie jest również w przypadku dodatku energetycznego. Zgodnie ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. dodatki energetyczne nie mogą być przedmiotem egzekucji komorniczej. Te dofinansowania zostają przyznawane aby zapobiegać ubóstwu energetycznemu, dlatego żadna część przyznanych przez państwo pieniędzy, nie może zostać zajęta. 

Podobnie rzecz wygląda w przypadku świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych.

TOK FM PREMIUM