Renta rodzinna dla pracującej wdowy - warunki. Nie każda wdowa dostanie świadczenie

Czy pracująca wdowa ma prawo do renty rodzinnej? Albo wdowiec aktywny zawodowo czy jest osobą uprawnioną do pobierania takiego świadczenia po zmarłej żonie? Okazuje się, że tak, jeśli tylko spełnią określone przez ustawodawcę warunki. Jakie? Przedstawiamy poniżej.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy - czytamy na gov.pl. Prawo wdowy lub wdowca do renty rodzinnej zostało uregulowane w art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki otrzymania renty rodzinnej przez wdowę lub wdowca

Jak informuje rządowy portal gov.pl prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie jeśli:

 • w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy;
 • która nie osiągnęła tego wieku, ale wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16 roku życia. „W przypadku gdy dziecko, wnuk lub rodzeństwo zmarłego uczy się, wdowie przysługuje renta rodzinna po zmarłym do 18 roku życia dziecka"; 
 • w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy;
 • wdowie, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dziecka do 16 roku życia (18 roku gdy dziecko się uczy) lub zaprzestania opieki nad dzieckiem uznanym za całkowicie niezdolne do pracy;
 • wdowa/wdowiec uzyska również prawo do renty, jeśli osiągnie wiek 50 lat lub stanie się niezdolna/niezdolny do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża/żony lub od zaprzestania wychowania dzieci.

Renta rodzinna dla rozwodników

Rentę rodzinną może pobierać również osoba rozwiedziona, która w chwili śmierci byłego męża / żony nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej. Może ją otrzymać, jeśli oprócz wyżej wymienionych warunków, w chwili śmierci byłego męża lub byłej żony miała prawo do alimentów "na siebie" ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Czy wdowców dotyczą te same zasady co wdowy?

Jak informuje portal rządowy, wdowiec, podobnie jak wdowa, wraz ze śmiercią współmałżonka nabywa takie same prawa do świadczeń i na tych samych warunkach. Również dla mężczyzn wiek uprawniający do pobierania świadczenia to 50 lat. 

Okresowa renta rodzinna

Możliwe jest również uzyskanie okresowej renty rodzinnej. To rozwiąznie dla osób w związkach małżeńskich, które nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej a nie posiadają niezbędnych źródeł utrzymania. Takie osoby mają prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża lub żony.

Osoby niemające własnego źródła dochodu, mogą również otrzymać rentę rodzinną na okres uczestniczenia w  szkoleniu "mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Rentę rodzinną przyznaną na udział w szkoleniach nie można pobierać dłużej niż przez okres 2 lat od śmierci małżonka."

Czy pracująca wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Jak informuje portal Bezprawnik.pl, ZUS nie może odmówić renty rodzinnej wdowie czy wdowcowi,  którzy nadal są aktywni zawodowo. Jednak aby takie osoby mogły uzyskać świadczenie po zmarłym współmałżonku, muszą się mieścić w tzw. kryterium zarobkowym. 

 • Prawo do renty rodzinnej w pełnej wysokości ma wdowa lub wdowiec, której/którego przychód  nie jest wyższy, niż 70% przeciętnego wynagrodzenia  -  6583,03 zł (brutto). 
 • Jeśli przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie jest wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (8557,9 zł brutto) to renta rodzinna zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. 
 • Jeśli przychód wdowy lub wdowca przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi prawo do renty rodzinnej.

Jak złożyć wniosek o rentę rodzinną?

Osoba, która chce ubiegać się o wdowią rentę, musi złożyć wniosek ERR-W w dowolnej placówce ZUS, osobiście lub przez osobę upoważnioną. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • dokument potwierdzający datę urodzenia i stwierdzający datę zgonu zmarłego,
 • dokument potwierdzający datę urodzenia osoby, które ubiega się o rentę,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym, np. akt urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o rentę,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16. rok życia i/lub zaświadczenie o przyznaniu alimentów przez sąd, jeżeli takie dokumenty będą niezbędne do udowodnienia prawa do renty.

Ile wynosi renta rodzinna? 

Renta rodzinna w Polsce wynosi: 

 • dla jednej osoby uprawnionej - 85% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla dwóch osób uprawnionych - 90% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim członkom rodziny, którzy mają prawo do renty po zmarłym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, w razie konieczności jest podzielona w równych częściach między uprawnionych.

Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie?

Tzw. renta wdowia  inaczej  renta rodzinna dla wdowy, wypłacana jest od dnia powstania do niej prawa, od miesiąca, w którym został złożony wniosek na trzy sposoby:

 •  za pośrednictwem poczty, 
 • na rachunek bankowy 
 • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

Co więcej, renta rodzinna dla wdowy przyznawana jest dożywotnio, jeżeli kobieta ukończyła 50 rok życia.

Żródło: Gov.pl/ Bezprawnik.pl/ Money.pl 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM