Deklaracja maturalna 2023. Podpowiadamy, jak ją wypełnić i do kiedy trzeba złożyć deklarację ostateczną?

Wstępne deklaracje maturalne, maturzyści musieli złożyć do 30 września. Teraz powinni zdecydować ostatecznie, jakie przedmioty wybierają i potwierdzić to składając tzw. deklarację ostateczną. Podpowiadamy, jak ją wypełnić oraz gdzie i do kiedy trzeba złożyć odpowiedni dokument.

 Wstępna deklaracja maturalna została złożona przez uczniów klas maturalnych do 30 września. Niezłożenie jej mogło skutkować tym, że dany uczeń nie zostanie dopuszczony do matury w najbliższym terminie. Przed maturzystami teraz także kolejna deklaracja, o której powinni pamiętać.

Matura 2023. Do kiedy trzeba złożyć deklarację ostateczną?

Deklaracja wstępna, nie musi być ostateczna. Wśród przyszłych maturzystów, są być może niezdecydowani uczniowie, którzy jeszcze w trakcie roku szkolnego podejmują decyzje dotyczące przedmiotów, z których będą zdawać egzaminy.

Jednak zmiany można wprowadzić tylko do 7 lutego 2023 roku. Jeśli deklaracja ostateczna w ogóle nie zostanie złożona, to z dniem 8 lutego deklaracja wstępna zostanie potraktowana jako ostateczna.

Kto i gdzie powinien złożyć maturalną deklarację ostateczną?

 Do 7 lutego 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:

 • do dyrektora szkoły, którą ukończyli – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A); 
 • do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – osoby posiadające świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B)- czytamy na stronach cke.gov.pl.

Do 15 marca 2023 r. natomiast, deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego powinni złożyć zdający – obywatele Ukrainy – którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 r. (Deklaracja C).

Deklarację w formie papierowej składa się do dyrektora szkoły. Wzór można pobrać np. ze stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. 

Można złożyć także e-deklarację - ta opcja dostępna jest dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika ZIU, a pobrać ją mogą ze strony internetowej https://wyniki.edu.pl. 

Deklaracja maturalna 2023 - jak ją wypełnić?

W deklaracji należy podać następujące informacje:

 • dane osoby, która w 2023 roku chce przystąpić do egzaminu maturalnego;
 • informacje o egzaminie - formuła 2023 lub 2015;
 • dane kontaktowe osoby, która w 2023 roku przystąpi do matury;
 • zaznaczenie poziomu w egzaminach maturalnych z przedmiotów obowiązkowych - w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego lub mniejszości narodowej wskazanie rodzaju egzaminu;
 • wskazanie i zaznaczenie poziomu z przedmiotów dodatkowych;
 • oświadczenie;
 • ewentualne załączniki;
 • podpis.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ?jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

CKE - kiedy odbędzie się matura 2023?

Jak na swoich stronach informuje CKE, termin główny przyszłorocznych matur to czas między 4 a 23 maja 2023 r. 

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.?

 • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 • ?Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

- Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ?zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ?przystąpienie do egzaminu w czerwcu - czytamy na cke.gov.pl.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.?

 • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 • Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia?.

- Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ?obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.? Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE – informuje na na swoich stronach Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Źródło: Gazeta.pl/ cke.gov.pl

TOK FM PREMIUM