Dodatek do emerytury za dzieci nie tylko dla kobiet. Sprawdź warunki

"Mama 4 plus" to dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, który przyznaje się od 2019 roku. Świadczenie przewidziane jest dla rodziców, którzy nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

"Mama 4 plus". Dodatek do emerytury za wychowywanie dzieci dotyczy też ojców

"Mama 4 plus" – dodatek za dzieci do emerytury to specjalne świadczenie uzupełniające istniejące od 2019 roku, o które mogą się ubiegać osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły – czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Okazuje się, że nie jest to tylko dodatek do emerytury dla matek z 4 dzieci, ale też dla ojców. Warunkiem podstawowym jest to, że taki rodzic nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania oraz jeśli:

 • jest to matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
 • jest to ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci dotyczy:

 • potomków własnych,
 • potomków współmałżonka,
 • potomków przysposobionych lub tych przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

"Mama 4 plus", czyli dodatek do emerytury za urodzenie dziecka. Dotyczy osób, które mieszkają w Polsce

Aby otrzymać dodatek do emerytury za urodzenie dzieci lub ich wychowywanie "Mama 4 plus", trzeba mieszkać w Polsce i mieć w naszym kraju "ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia)", a także mieć:

 • polskie obywatelstwo lub 
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci "Mama 4 plus". Jak je otrzymać? Konieczny jest ten wniosek

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus", należy złożyć do ZUS specjalny wniosek. Można to zrobić przez internet albo w placówkach Zakładu. 

We wniosku o taki dodatek za dzieci do emerytury należy podać: 

 • dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (osoby, które go nie posiadają, powinny podać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • adres zamieszkania (jeśli nie posiada się stałego miejsca zamieszkania, we wniosku należy wpisać adres miejsca pobytu albo ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, na jakie konto świadczenie powinno być wypłacane,
 • podpis osoby składającej wniosek.

To nie wszystko. Do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowe informacje, takie jak:

 • numery PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz materialnej,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze, konieczne będzie także dołączenie zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie potomka. 

We wspomnianym wyżej oświadczeniu dotyczącym sytuacji osobistej osoby składającej wniosek, powinny pojawić się informacje dotyczące m.in. prawa do emerytury lub renty, dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, posiadania gospodarstwa rolnego i uzyskiwania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej czy przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie ZUS.

"Mama 4 plus". Ile wynosi dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?

Każda osoba, która nie pobiera emerytury/renty, otrzyma dodatek do emerytury za wychowanie dzieci "Mama 4 plus" w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2022 roku wynosi ona 1338,44 zł brutto. W 2023 roku stawka ta wzrośnie do 1588,44 zł.

Z kolei osoba, która pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. 

Dodatek za dzieci do emerytury "Mama 4 plus" podlega corocznej waloryzacji.

TOK FM PREMIUM