Wniosek suszowy 2022. Jeszcze tylko do 23 listopada można składać wnioski o pomoc finansową

Jeszcze tylko do 23 listopada rolnicy mogą składać tzw. wnioski suszowe 2022 o finansową pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać pomoc suszową 2022 od ARiMR? Wyjaśniamy.

Każde gospodarstwo rolne w którym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach, w których istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy, może złożyć wniosek o oszacowanie strat. Dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny, aby ubiegać się o pomoc w ramach programów pomocy, określonych przez Radę Ministrów.

Kto może złożyć wniosek suszowy 2022? 

Jak informuje portal gov.pl, wniosek suszowy może złożyć producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • który jest mikro-, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Co trzeba przygotować aby złożyć wniosek suszowy?

 • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • skan polisy ubezpieczenia ? co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ? od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
 • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Jaka jest wysokość pomocy suszowej w 2022 roku?

 • 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
 • 5000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Jeżeli złożone wnioski przekroczą łączną kwotę wsparcia - 450 mln zł, wysokość pomocy będzie ponownie obliczona z wykorzystaniem współczynnika korygującego.

Jak i do kiedy złożyć wniosek suszowy 2022?

Jak przypomina muratorplus.pl, 31 października minął termin na złożenie wniosku o oszacowanie skutków suszy, aby otrzymać protokół oszacowania szkód. Jest on niezbędny do ubiegania się o finansową pomoc suszową w ARiMR.

Wniosek należało złożyć za pośrednictwem aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" dostępną pod adresem: aplikacje.gov.pl/app/susza. 

Ci, którym udało się złożyć wniosek do 31 października muszą wygenerować za pomocą aplikacji protokół oszacowania szkód. 

Ponieważ pojawiły się problemy  z działaniem aplikacji i wygenerowaniem protokołu, dlatego podjęto decyzję o  przedłużeniu terminu składania wniosków do ARiMR do 23 listopada 2022.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

Jeżeli natomiast  wniosek o oszacowanie szkód suszy został rozpatrzony pozytywnie i został wygenerowany protokół, to do 23 listopada 2022, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem m.in. suszy.

Pomoc klęskowa dla rolników 2022

Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR można pobrać ze strony internetowej ARiMR lub klikając w link

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

Do wniosku o pomoc suszową należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy,
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.
 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13 zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Wnioski te mogą być składane:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska). 

Wniosek suszowy - instrukcja

Instrukcję, jak wypełnić wniosek, znajdziesz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można ją pobrać również ze strony gov.pl

Dodatkowe informacje dotyczące wniosków można uzyskać w dni robocze (poniedziałek  - piątek) w godz. 8.15 - 16.15 pod numerami telefonów:

 • 22 623 17 21
 • 22 623 23 78. 

Źródło: gov.pl/Muratorplus.pl 

TOK FM PREMIUM