500 plus dla seniora. W 2023 r. kolejna zmiana progu dochodowego. Jakie kryteria trzeba będzie spełnić?

Dodatek 500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Po zmianie przepisów w 2022 r. grupa uprawnionych zwiększyła się. Zmiana związana jest ze zwiększeniem progu dochodowego, który kolejny raz zmieni się w 2023 roku. Aby dostać świadczenie, trzeba spełniać kilka warunków. Przypominamy, jakie.

O świadczenie 500 plus dla seniora można ubiegać się od 2019 roku. Jednak po zmianie przepisów w 2022 r. grupa uprawnionych do pobierania świadczenia znacząco się zwiększyła. Zmiana przepisów polegała na zwiększeniu progu dochodowego, uprawniającego do skorzystania z dodatku. Aby środki co miesiąc trafiały na konto osoby uprawnionej, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty, a także udowodnić słaby stan zdrowia osoby, która stara się o dodatek.

500 plus dla seniora. Zasady

W 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku 500 plus dla seniora. Aktualnie świadczeniobiorcami mogą zostać osoby które:

• ukończyły 18 lat;

• są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.in. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• nie są uprawnione np. emerytury, renty;

• są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł; (wcześniej limit dochodowy był o 124 zł niższy i wynosił 1 727,08 zł);

• mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;

• są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;

• mają zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszkają w Polsce.

500 plus dla seniora. Tym osobom dodatek nie przysługuje

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

Dodatek 500 plus dla seniora - gdzie i jak złożyć wniosek?

Tak jak w przypadku wielu dodatkowych świadczeń, aby otrzymać 500 plus dla seniora, wymagane jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów do niego.

Ze względu na zły stan zdrowia osoby starającej się o świadczenie, może to zrobić również:

• przedstawiciel ustawowy,

• pełnomocnik,

• opiekun faktyczny.

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl, znaleźć go można również w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

Natomiast dla osób ubezpieczonych w KRUS to ten urząd będzie miejscem odpowiednim do złożenia wymaganej dokumentacji.

Wniosek o 500 plus dla seniora. Takie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać świadczenie

Starając się o dodatek 500 plus dla seniora do wniosku o świadczenie należy dołączyć:

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia.

500 plus dla seniora. W 2023 roku zmiana progu dochodowego

Jak informuje infor.pl, w marcu 2023 roku kolejny raz zmieni się próg uprawniając do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. „Zmiany wynikają z przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS".

- Próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie podwyższony do kwoty 2157,80 zł miesięcznie. Od 1 marca 2023 r. z urzędu zostanie zmieniona wysokość świadczenia uzupełniającego, przy zastosowaniu podwyższonych w ramach waloryzacji kwot. Obecnie próg dochodowy wynosi 1896,13 zł – czytamy na stronach Infor.pl.

500 plus dla seniora. Tyle wynosi świadczenie

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

- Należy jednak pamiętać, iż łączna kwota "500 plus" i innych świadczeń wskazanych w przepisach nie może przekroczyć progu dochodowego. Gdy to się stanie, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę" - przypomina infor.pl. 

ŹródLo. ZUS/ Infor.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM