Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Te dokumenty są niezbędne, aby starać się o świadczenie

Osoby urodzone w latach 1948-1969 mogą starać się o wcześniejszą emeryturę. Jednak nie dotyczy to wszystkich. Podpowiadamy, kto może otrzymać wcześniejsze świadczenie emerytalne i jakie warunki musi spełnić, aby ZUS rozpatrzył wniosek pozytywnie.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem to tak zwana wcześniejsza emerytura lub emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa. Dla kogo jest przewidziana?

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem dotyczy osób, które wykonywały zawody w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości.

Zalicza się do nich m.in.:

 • praca w hutnictwie i przemyśle metalowym;
 • praca w górnictwie;
 • praca w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym;
 • praca w służbie zdrowia i opiece społecznej;
 • bardzo ciężka praca fizyczne;
 • praca wykonywana na wodzie i pod wodą;
 • kierowcy pojazdów transportu drogowego;
 • praca wykonywana w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu;
 • praca wykonywana pod ziemią.

Pełen wykaz prac, które kwalifikują do przejścia na wcześniejszą emeryturę, można znaleźć na stronie ZUS-u. 

Emerytura pomostowa. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kolejnym ważnym wymogiem jest długość okresu składkowego i nieskładkowego. W przypadku kobiet okres składkowy musi wynosić co najmniej 20 lat, w przypadku mężczyzn 25 lat. Koniecznym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS jest także udowodnienie minimalnego (co najmniej 15 lat) stażu pracy w szczególnych warunkach lub w warunkach o szczególnym charakterze.

Wcześniejsza emerytura. Ile wynosi świadczenie?

Wysokość wcześniejszej emerytury dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem zależy od tego, ile środków ze składek i kapitału początkowego zgromadziła osoba ubiegająca się o świadczenie.

Do obliczania wysokości emerytury pomostowej podstawę świadczenia dzieli się przez średnią długość życia osób w wieku 60 lat.

Emerytura pomostowa nie może być jednak niższa niż najniższa emerytura, która w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto - 1217,98 zł na rękę, a od 1 marca 2023 będzie wynosić 1588,44 zł, czyli 1445 zł na rękę.

Emerytura pomostowa a praca

W poprzednich latach osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową w momencie składania wniosku nie mogła pozostawać w stosunku pracy. To stwarzało ryzyko, że jeśli wcześniejsza emerytura nie została przyznana, osoba taka pozostawała bez zatrudnienia i środków do życia. Po nowelizacji przepisów osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem, spełniające wymagane kryteria, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, nie rozwiązując stosunku pracy.

Wcześniejsza emerytura. Kiedy złożyć dokumenty?

Jak informuje ZUS, dokumenty należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę.

- Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia, wskazując, które warunki nie zostały spełnione. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku - czytamy na stronach ZUS.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Jakie dokumenty są wymagane?

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć:

 • wniosek o emeryturę - który można pobrać m.in. na stronach ZUS;
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej;
 • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Emerytura pomostowa. Gdzie i w jakiś sposób złożyć dokumenty?

Wniosek o emeryturę wraz z dokumentami potrzebnymi do uzyskania świadczenia można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS;
 • wysyłając pocztą tradycyjną;
 • online przez PUE.

Wcześniejsza emerytura. Jak i kiedy ZUS rozpatrzy wniosek?

- Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli decyzja będzie niekorzystna, można się od niej odwołać.

- Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat - czytamy na stronie ZUS.

Źródło: Gazeta.pl / ZUS.pl

TOK FM PREMIUM