Zmiana imienia i nazwiska. Gdzie się zgłosić? Jak wygląda procedura? Wyjaśniamy krok po kroku

Zmiana imienia i nazwiska - gdzie się zgłosić? Zmiana nazwiska najczęściej związana jest z małżeństwem lub rozwodem, ale nie tylko. Czasami zmieniamy dane osobowe z innych, mniej formalnych, ale tak samo istotnych powodów. Jak to zrobić? Gdzie się zgłosić? Jakie argumenty trzeba przedstawić w urzędzie, aby wniosek o zmianę imienia czy nazwiska został pozytywnie rozpatrzony? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

 

Zmiana imienia i nazwiska jest regulowana przez ustawę. Może odbywać się na podstawie różnych okoliczności, jednak każdorazowo powinna być starannie przemyślana i dobrze uzasadniona.

Kto może zmienić imię i nazwisko?

 • Obywatel RP;
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania; 
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Zmiana imienia i nazwiska — zakres zmian 

Zmienić można zarówno imię jak i nazwisko. Warto jednak wiedzieć, że po zmianach można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe i maksymalnie dwa imiona. 

Zmiana imienia — co oznacza dla zmieniającego?

Zmiana imienia oznacza: 

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem;
 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie;
 • dodanie drugiego imienia;
 • zmianę pisowni imienia lub imion;
 • zmianę kolejności imion.

Zmiana nazwiska — jak powinna wyglądać?

Nazwisko można:

 • zmienić na inne nazwisko
 • wprowadzić inną pisownię dotychczasowego nazwiska
 • wprowadzić zmianę nazwiska  ze względu na formę odpowiednią dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko?

Zgodnie z prawem w Polsce imię lub nazwisko można zmienić, gdy dotychczas używane jest ośmieszające lub uderzające w godność człowieka. 

Imię i nazwisko dotychczas zapisane w dokumentach można zmienić na: 

 • imię lub nazwisko używane na co dzień;
 • imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 • imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa kraju, którego obywatelstwo wnioskodawca  posiada.

"Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie" - czytamy na stronach gov.pl.

Zmiana imienia i nazwiska — dwie ważne kwestie

Jeśli chodzi o zmianę imion i nazwisk są dwa istotne zastrzeżenia. Jedno dotyczy cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, drugie nazwisk historycznych. 

Na czym dokładnie polegają?: 

 • "Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego" - informuje gov.pl.
 • Natomiast jeśli chodzi o tzw. nazwiska historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, można na takie dokonać zmiany, tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.  

Zmiana imienia i nazwiska. Jak wygląda procedura?

Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby starającej się o zmianę. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia, lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany. Od decyzji odmownej można się odwołać we właściwym urzędzie wojewódzkim. 

Zmiana imienia i nazwiska — gdzie się zgłosić?

Aby zmienić dane osobowe, należy złożyć dokumenty w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego. Osoby mieszkające za granicą, mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsulatu, wskazując urząd stanu cywilnego, do którego wniosek ma zostać przekazany. 

Zmiana imienia lub nazwiska — wniosek 

Przed zgłoszeniem się do urzędu, trzeba napisać wniosek, który powinien zawierać: 

 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • numer PESEL
 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
 • adres do korespondencji wnioskodawcy
 • uzasadnienie
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna

Trzeba też pamiętać, że zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmian w akcie urodzenia i akcie małżeństwa. Dlatego zawsze należy wskazać, gdzie takie akty zostały sporządzone — w którym urzędzie stanu cywilnego. Kierownik urzędu dokonującego zmiany imienia lub nazwiska, przekaże informacje do innych urzędów, aby dokonali stosownych uaktualnień w aktach osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy. 

Zmiana imienia lub nazwiska u dzieci i młodzieży

W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka, wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni. Jednocześnie, zmiana nazwiska obojga rodziców skutkuje też zmianą danych ich małoletnich dzieci. 

"Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców. Zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje" - informuje gov.pl. 

 Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:

 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą;
 • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie;
 • za pośrednictwem konsula RP, jeżeli mieszka za granicą.

Natomiast jeśli rodzice nie mogą się porozumieć w kwestii zmiany nazwiska czy imienia dziecka, każde z nich może zgłosić się do właściwego sądu rodzinnego o wyrażenie takiej zgody. 

Warto też wiedzieć, że przy zmianie danych osobowych dziecka potrzebna jest jego osobista zgoda, jeśli ukończyło 13 lat w chwili rozpoczęcia procedury zmiany nazwiska. 

Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:

 • osobiście
 • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie
 • za pośrednictwem konsula RP, jeżeli mieszka za granicą 

Źródło: Gov.pl. 

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM