40 zł dziennie za pomoc Ukraińcom. Jak szybko można uzyskać dofinansowanie za pomoc?

Wniosek o świadczenie pieniężne za pomoc uchodźcom jest już dostępny w urzędach w całej Polsce oraz na platformie online.

Polacy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do swoich domów, mogą już w całej Polsce składać wnioski o dofinansowanie za udzieloną pomoc. Rozporządzenie określające wzór wniosku w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jak poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szafernaker, umożliwia to przyjęta przez parlament rządowa specustawa, która zakłada wypłatę 40 złotych (maksymalny czas otrzymywania takiego świadczenia to 60 dni, choć wojewoda "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" może ten okres wydłużyć) za każdy dzień goszczenia osób uciekających przed wojną w Ukrainie. 

Dodatkowo kwota 40 zł "może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy" w sytuacji, gdy nocleg i jedzenie zapewniła jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenia pieniężne za pomoc Ukraińcom. Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o świadczenia pieniężne za pomoc uchodźcom można składać bezpośrednio przez platformę ePUAP (po wydrukowaniu można taki dokument zanieść osobiście do gminy albo wysłać pocztą) lub w urzędzie gminy – wiele z nich wymaga wcześniejszej rezerwacji spotkania. 

Do składanego wniosku o świadczenia pieniężne za pomoc Ukraińcom trzeba dołączyć kartę osoby przyjętej do zakwaterowania i sprecyzować w nim, od kiedy dana osoba korzysta z gościnności. Potrzebne jest też oświadczenie między innymi o tym, że za dany czas nie otrzymało się pieniędzy na przykład za wynajem pokoju.

Wniosek o świadczenia pieniężne za pomoc uchodźcom zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę osoby/firmy/instytucji składającej wniosek;
 • PESEL lub NIP takiej osoby/jednostki;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • imię i nazwisko uchodźcy oraz jego PESEL (jeżeli takowy posiada);
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń);
 • adres miejsca pobytu przyjętych pod swój dach osób;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono jeszcze świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, np. za wynajem.

40 zł dziennie za pomoc Ukraińcom. Jak szybko uzyskamy świadczenia?

Świadczenia pieniężne za pomoc Ukraińcom powinny się znaleźć na koncie wnioskującego nie później niż 30 dni od złożenia dokumentów. Gmina może jednak uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Takiej weryfikacji będą dokonywali upoważnieni do tego pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu, lub gdy we wniosku podano nieprawdziwe informacje.

Teraz z kodem: UKRAINA odsłuchasz każdą audycję i podcast TOK FM. Aktywuj kod tutaj ->

TOK FM PREMIUM