Polska przegrała przed TSUE. Zapadł wyrok w sprawie lasów i praw organizacji chroniących przyrodę

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do zaskarżania przed sądem planów urządzenia lasu. Sprawa dotyczyła skargi, jaką Komisja Europejska w 2021 roku skierowała przeciwko polskim władzom.

W wydanym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed s±dem plany urządzenia lasu.

Wyrok dotyczy skargi skierowanej przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Sprawa została zgłoszona w lipcu 2021 r. po wniesieniu skarg przez Pracownię na rzecz Wszystkich istot, WWF Polska oraz Fundacji Frank Bold.

Jak przypomniała Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, skarga dotyczyła "nieprzestrzegania podczas prowadzenia gospodarki leśnej wymogów ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt; to kwestia niezgodności prawa polskiego z prawem europejskim, konkretnie polskiej ustawy o lasach z unijnymi dyrektywami: ptasią i siedliskową".

Wyrok TSUE w sprawie polskich lasów

Po pierwsze, KE zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi "gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy ww. dyrektyw" - przypomniał TSUE.

Drugi zarzut KE dotyczył braku możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu.

Co do pierwszego zarzutu, doszedł do wniosku, że wprowadzone do ustawy o lasach domniemanie, zgodnie z którym gospodarka leśna wykonywana według wymagań dobrej praktyki nie narusza przepisów o ochronie przyrody, jest równoznaczne z umożliwieniem odstępstwa, w sposób ogólny, od przepisów wdrażających do polskiego prawa dyrektywy siedliskową i ptasią.

"Jest to nie do pogodzenia z nałożonym na państwa członkowskie obowiązkiem ustanowienia ścisłej ochrony gatunków zwierząt i ptactwa, jak również podjęcia działań dla ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków" - zawyrokował TSUE.

Jeśli chodzi o zarzut drugi, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że "plan urządzenia lasu może odpowiadać pojęciu planu lub przedsięwzięcia, które - choć nie są bezpośrednio związane z zagospodarowaniem terenu lub konieczne do jego zagospodarowania, to mogą na ów teren w istotny sposób oddziaływać".

"Rodzi to konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie, pod względem merytorycznym formalnym, legalności planów urządzenia lasu" - podkreślił w wyroku TSUE.

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM