Spis powszechny już na 100 procent w 2021 roku. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, który ma się odbyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Organizację spisu powierzono prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
Zobacz wideo

Ustawa, którą w piątek podpisał prezydent, reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu.

Zgodnie z ustawą, spis ma się odbyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Jego organizację powierzono prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy spis próbny - mający sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i techniczne - ma być przeprowadzony w dwóch gminach między 1 a 31 października 2019 r. Drugi zaplanowano od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 gminach.

Jak poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta dane od respondentów "przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego".

"Ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. Osobom fizycznym nieposiadającym technicznych możliwości umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem" - zaznaczono.

W ustawie wskazano, że zebrane dane będą objęte bezwzględną tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. "Osoby wykonujące prace spisowe będą obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i będą mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w ustawie" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Dodano, że dane osobowe uzyskane podczas prac spisowych będą dostępne tylko i wyłącznie dla określonego kręgu osób, w związku z wykonywaniem przez nie prac spisowych.

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu wyniosą 386 mln zł i zostaną pokryte z budżetu państwa.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin wraz z informacją o warunkach mieszkaniowych, a także o liczbie i stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Na podstawie przepisów Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat. Celem ustawy - jak przekazano - jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania oraz przeprowadzenia takiego spisu w 2021 r.

Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze spisu są wyłączeni szefowie i cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członkowie ich rodzin oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. Spis nie obejmie także mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz w trakcie spisu powszechnego Telewizja Polska i Polskie Radio będą zobowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących ten spis.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2, czyli przepisów odnoszących się do funkcjonowania Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych w zakresie wykonywania zadań związanych z narodowym spisem powszechnym, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

DOSTĘP PREMIUM