Głosowanie listowne dla wszystkich. PiS złożył autopoprawkę. Znamy szczegóły

PiS złożyło w Sejmie autopoprawkę do projektu ustawy ws. głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z nią, wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.
Zobacz wideo

We wtorek posłowie PiS złożyli projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. Następnie, posłowie PiS złożyli do projektu autopoprawkę, która zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów.

Gminne obwodowe komisje wyborcze

Zgodnie z autopoprawką, w wyborach prezydenckich w 2020 r. w każdej gminie - zamiast obwodowych komisji wyborczych - tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W Warszawie, gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.

Gminne obwodowe komisje wyborcze powoła komisarz wyborczy najpóźniej w drugim dniu po wejściu w życie ustawy, spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby do obwodowych komisji wyborczych. Z dniem wejścia w życie ustawy zostają rozwiązane obwodowe komisje wyborcze powołane w dotychczas obowiązującym trybie.

Autopoprawka zakłada, że w skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzić będzie: w gminach do 50 tys. mieszkańców-  nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 osób; w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców - 9 osób oraz po 9 osób na każde kolejne 50 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 osób. W skład komisji wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, osoba wskazana przez komisarza wyborczego. Gminna obwodowa komisja wyborcza wykonuje zadania przewidziane dla obwodowych komisji wyborczych.

Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej określa komisarz wyborczy, najpóźniej w 3 dni po wejściu w życie ustawy. Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej ustala się w lokalu wskazanym przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wskaże odpowiedniego lokalu w terminie 3 dni od wejścia w życie ustawy, komisarz wyborczy ustala siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w lokalu wskazanym przez właściwego wojewodę. Wójt, burmistrz, prezydent miasta albo wojewoda (w sytuacji, gdy włodarze nie wskażą lokalu na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej), wyposaża siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa w ilości wystarczającej dla wszystkich członków komisji.

Autopoprawka stanowi, że minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji określi w rozporządzeniu warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków gminnych obwodowych komisji wyborczych, mając na względzie potrzebę ochronę zdrowia członków gminnej obwodowej komisji wyborczej.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Wybory na barkach Sasina

Zgodnie z autopoprawką, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych zapewni - w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Poprawka określa, że w skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. W projekcie zastrzeżono jednak, że minister ds. aktywów państwowych może określić w rozporządzeniu dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, "mając na względzie zapewnienie wyborcom, skutecznego prawa do głosowania".

Z kolei pakiety wyborcze - w myśl autopoprawki PiS - sporządzane będą na zlecenie ministra właściwego ds. aktywów państwowych przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych.

Jak głosować korespondencyjnie?

Autopoprawka określa też sposób oddawania głosów w wyborach prezydenckich. Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i umieszcza ją w nadawczej skrzynce pocztowej lub w innej skrzynce pocztowej przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców, zaś wyborcy głosujący w Warszawie - na terenie dzielnicy, w której widnieją w rejestrze wyborców.

Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych w czasie trwania głosowania. Autopoprawka stanowi, że operator pocztowy dostarcza w dniu głosowania koperty zwrotne do gminnej obwodowej komisji wyborczej transzami, nie rzadziej niż co 3 godziny. Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do gminnej obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

Koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a kartę uważa się za nieważną i nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w gminie, jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu; na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyborca nie wpisał swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisał te dane nieczytelnie; koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona. Koperty zwrotne niedostarczone do gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Autopoprawka mówi, że minister ds. aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem zdrowia określi w rozporządzeniu szczegółowy tryb: doręczania pakietów wyborczych, odbierania kopert zwrotnych umieszczonych w skrzynkach pocztowych, dostarczania kopert zwrotnych do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych oraz odbioru pakietów wyborczych lub kopert zwrotnych w przypadku umieszczenia ich w skrzynce na zwroty.

Ponadto, w myśl autopoprawki, minister ds. aktywów państwowych określi w rozporządzeniu szczegółowy sposób i tryb dostarczania i odbioru pakietów wyborczych oraz kopert zwrotnych do i od wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Autopoprawka zakłada, że minister ds. aktywów państwowych określi w rozporządzeniu sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania i po jego zakończeniu, sposób postępowania z kopertami zwrotnymi: zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania oraz niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania lub zawierającymi nieprawidłowo wypełnione oświadczenie, a także pakietami wyborczymi lub kopertami zwrotnymi umieszczonymi w skrzynce pocztowej na zwroty.

Uzasadnienie 

Autorzy autopoprawki wskazują w uzasadnieniu, że jej celem jest zapewnienie obywatelem Polski bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich zarządzonych na 2020 r., w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii koronawirusa. W ich ocenie, nowe regulacje nie powodują skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. "Autopoprawka wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, wykluczając potencjalne ryzyko zachorowania, istniejące przy obowiązku oddawania głosów w lokalu wyborczym" - oceniono.

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny

Komentarze (10)
Głosowanie listowne dla wszystki. PiS złożył autopoprawkę. Znamy szczegóły
Zaloguj się
 • cadima1946

  Oceniono 8 razy 8

  Mam bloga nadzieje, ze sie bandziory zakiwaja w tych manipulacjach.

 • realizmforte2

  Oceniono 8 razy 8

  Kosztowna fałszywka. Polacy nie biorą w tym udziału, kaczyści wybierają się sami. Przyjdzie pora - Naród rozliczy , bez litości.

 • marudna.maruda

  Oceniono 5 razy 5

  Co znaczy "obowiązkowe"? ? Policjanci będa nad każdym z nas stali, żebyśmy postawili krzyżyk? Czy listę obecności na poczcie będziemy podpisywali?

  Z innej beczki: "Już dwa patrole policji pilnują willi prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. Radny PiS: Troska o bezpieczeństwo mieszkańców". Czyżby troska o to, żeby się mieszkańcy nie stratowali podczas rzucania wiązanek kwiecia czy przepychania się do całowania opon auta, którym prezes raczy wyjeżdżać?

 • j_p_salomonczyk

  Oceniono 4 razy 4

  1/ Kaczyński i jego ferajna pozbawiają prawa do głosowania osoby, które przebywają poza miejscem swego zameldowania. Polacy nie są chłopami pańszczyźnianymi przypisanymi do swych chałup! Ja np. w miejscu zameldowania bywam raz w miesiącu. W poprzednich latach zaświadczenie o prawie do głosowania pobierałem przy okazji takich wizyt!
  2/ Co z wyborcami, którym udało się wyciągnąć ze skrzynki pakiet wyborczy a w dniu głosowania nie są na terenie gminy, w której są zameldowani! Ich przecież ferajna z PiSuaru także pozbawia prawa do oddania głosu!
  3/ Nie mam absolutnie żadnego zaufania do Poczty Polskiej pod rządami PiSuaru. Mam uzasadnione przekonanie, że mogą się dziać "cuda" z głosami wrzuconymi do skrzynek Poczty. PiSuar i jego Führer zapewne zadbają o to, by do komisji wyborczych trafiły jedynie "słusznie" oddane głosy. Bo cóż to za problem wyprodukować zapasowe koperty?! Cóż to za problem sprawdzić i przepakować?! W trzy godziny zdążą!

 • getz54

  Oceniono 1 raz 1

  Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ,,korespondencyjnych,, ze strony bolszewików jest
  towarzysz Sasin. Mianowanie go komisarzem ludowym na odcinku ,,wyborów,, daje szansę na to, ze one nie odbędą się wcale. Sasin pokazał juz co potrafi tworząc wcześniej granice komitetów wyborczych przy wyborach samorządowych. Warszawa stała się największą stolicą świata. Miało to zapewnic według Sasina zwycięstwo w Warszawie bolszewikom. Drodzy Polacy, śpijcie spokojnie, na intelekcie Sasina się nie zawiedziecie. On bowiem potrafi spieprzyc wszystko co ma jakiekolwiek szanse na spieprzenie. Jeśli da się popełnic jakiś błąd, on go popełni, Sasin podlega bowiem prawom Murphy'ego.

 • lese_majeste

  Oceniono 1 raz 1

  czyli pis chce wiedzieć kto osobiście głosował na adriana a kto nie. po peselu łatwo to wyróżnic

 • villk

  Oceniono 1 raz 1

  GŁOS oddaje się do URNY .

  Szcz... po murkach chcą tylko obszczymurki

 • villk

  Oceniono 1 raz 1

  Ich naprawie porąbało
  Skrzynka wyborcza jako urna? to co mam STRAŻ OBYWATELSKA zaciągnąć przy każdej skrzynce pocztowej?
  przecież te pis-dy już przetestowały szybkie podpisywanie na przykładzie zbierania głosów dla Jakubiaka. Czy oni naprawdę sa tak tempi? Oni naprawde myśła że Polacy to kupią?Pole manipulacji jakie otwierają sobie przy tych wyborach to nic w porównaniu z tym co komuniści zrobili z Referendum w 1946 roku.
  Kaczyński naprawdę bedzie taniej jak sobie w gabineciku na Nowogrodzkiej ustalisz że duda ma 99,99% poparcia i to uchwalisz w Sejmie i przestań zawracać ludziom dupę z tymi swoimi wyborami . Chcesz oszukiwać ? OKEJ od tego jesteś POLITYKIEM, ale bierz za to co robisz choć minimalną odpowiedzialność.
  Bo kim jest taki polityka jak ty to ja nie mam złudzeń

  h ttps://villk308488492.wordpress.com/2018/08/30/ku...-lancuchowe

 • nowyemeryt

  Oceniono 1 raz 1

  Nie akceptuję żadnych wyborów w czasie pandemii ,nie przysyłać mi żadnych
  wyborczych kart bo przegonię jak natrętnych proroków religijnych.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX