Senat przegłosował ustawę o budowie zapory na granicy. Są poprawki

Senat wprowadził w środę kilkanaście poprawek do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz o odrzucenie ustawy w całości nie uzyskały większości. Ustawa ponownie trafi do Sejmu.
Zobacz wideo

Za złożonym przez Koalicję Obywatelską wnioskiem o odrzucenie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej głosowało 47 senatorów, przeciwko 51, a 1 senator się wstrzymał. Za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek również głosowało 47 senatorów, a przeciwko było 52. Oba wnioski nie uzyskały zatem większości głosów.

Senatorowie wprowadzili do ustawy szereg poprawek. Za przyjęciem ustawy z wprowadzonymi zmianami głosowało 52 senatorów, przeciwko 46, a jedna osoba się wstrzymała. Ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

Poprawki Senatu

Jedna z przyjętych poprawek usuwa z ustawy przepis, który wyłączał informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery granicznej spod działania zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Senatorowie przesądzili tym samym, że obywatele i dziennikarze na podstawie ustawy będą mieli prawo dostępu do informacji na temat budowania muru granicznego.

Inna poprawka likwiduje całkowite wyłączenie stosowania prawa zamówień publicznych przy realizacji inwestycji i przesądza, że do zamówień związanych z budową zapory znajdą zastosowanie przepisy, regulujące zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Senat zdecydował też, że w pracach zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej będą mogli uczestniczyć przedstawiciele klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych.

Senatorowie wyeliminowali też wątpliwości konstytucyjne, związane z przepisem o zakazie przemieszczania się w granicach 200 metrów od linii granicy państwowej.  Nałożyli ponadto na ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej obowiązek przedstawiania Sejmowi cyklicznych sprawozdań z przebiegu inwestycji i jej użytkowania. Przyjęto również poprawki o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i redakcyjnym.

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm uchwalił 14 października. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą). Inwestycja będzie celem publicznym, a formalnym inwestorem będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie mógł powołać pełnomocnika

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM