"Lex Czarnek" ponownie w Sejmie. Komisje przeciw wnioskowi Senatu o odrzucenie nowelizacji Prawa oświatowego

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej opowiedziały się przeciw wnioskowi Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Nowe przepisy - nazwywane "lex Czarnek" - mają wzmocnić rolę kuratorów oświaty i zmienić zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.
Zobacz wideo

Sprawa zmian w prawie oświatowym, popularnie zwanych "lex Czarnek", ciągnie się od czerwca ubiegłego roku, kiedy projekt przyjęła Rada Ministrów. Od tego momentu stale krytykowany jest on przez koalicje organizacji pozarządowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego czy np. szereg korporacji samorządowych.

W ubiegłym tygodniu projektem zajmowali się senatorowie; za jego odrzuceniem wystąpiły kolejno trzy komisje senackie: obrony, edukacji oraz samorządowa. Następnie cały Senat opowiedział się w głosowaniu za odrzuceniem go w całości. Z taką rekomendacją Senatu nowelizacja wróciła do Sejmu.

We wtorek wniosek Senatu o odrzucenie był rozpatrywany przez połączone sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.

Za poparciem wniosku Senatu opowiedziało się w głosowaniu 37 posłów połączonych komisji sejmowych, 39 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Tym samym komisje opowiedziały się przeciw wnioskowi Senatu i rekomendują Sejmowi odrzucenie go.

"Lex Czarnek". Co zakłada nowelizacja? 

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W nowelizacje zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Nowela wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów, niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Daje też możliwość organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych.

Zawiera także przepisy dotyczące funkcjonowania filii szkół artystycznych i oddziałów przysposobienia wojskowego w szkołach ponadpodstawowych.

W noweli rozszerzono katalog zbierania informacji w Systemie Informacji Oświatowej o zadania dotyczące działań szkoły wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych oraz dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wprowadzono też zapisy, zgodnie, z którymi minister edukacji i nauki umożliwienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzanie analiz przyczyn nieobecności nauczycieli w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, w tym monitorowania przyczyn, skali oraz cykliczności nieobecności w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej. Dane mają posłużyć też do badań, prognoz lub opracowań dotyczących nieobecności nauczycieli w pracy wskutek choroby, a także szacowania skutków finansowych zmian przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja zawiera też przepisy dotyczące funkcjonowania filii szkół artystycznych i oddziałów przysposobienia wojskowego w szkołach ponadpodstawowych. 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM